Hotărârea nr. 283/2019

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti 2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind rectificarea bugetului municipiului pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 44458/2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.44780/2019, nr. 44781/2019, nr. 44782/2019, nr. 44783/2019 și nr. 44784/2019;

 • - Influențele sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, aprobate pentru Municipiul Pitești;

 • - Adresa nr.165456/26.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 39389/27.08.2019 prin care s-a comunicat aprobarea prin Decizia nr. 5/23.08.2019 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș a repartizării pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Argeș a influențelor sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala după școală”, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 129 alin. (4) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. „a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 4.882 mii lei la capitolul 11.02 „Sume defalcate din TVA”, subcapitolul 06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 676 mii lei la capitolul 11.02 „Sume defalcate din TVA”, subcapitolul 09 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 37,20 mii lei la capitolul 33.02 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33 „Contribuții pentru finanțarea Programului „Școală după școală””.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 159 mii lei la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională44, subcapitolul 03 „Ordine publică”, paragraful 04 „Poliție locală”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 863,20 mii lei la capitolul 65.02 „învățământ44, subcapitolul 03 „învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01 „învățământ preșcolar”, titlul 55F „Alte transferuri” - 423 mii lei, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 100 mii lei, titlul 55F „Alte transferuri” - 120 mii lei, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 50 mii lei, titlul 55F „Alte transferuri” - 133 mii lei, subcapitolul 12 „Servicii educaționale complementare”, paragraful 01 „Școală după școală”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 37,20 mii lei;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 10 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate44, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 630 mii lei la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie44, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 03 „întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

 • e) în sensul suplimentării cu suma de 701 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială44, subcapitolul 04 „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 6 mii lei, subcapitolul 05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 5 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 15 mii lei, subcapitolul 11 „Creșe”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 217 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 13 mii lei, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 14 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 8 mii lei, titlul 71 „Active nefinanciare” - 423 mii lei;

 • f) în sensul suplimentării cu suma de 2.665 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 06 „Iluminat public și electrificări”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 1.300 mii lei, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 910 mii lei, titlul 71 „Active nefinanciare” - 455 mii lei;

 • g) în sensul suplimentării cu suma de 804 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 01 „Salubritate”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 190 mii lei, paragraful 02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 454 mii lei, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul protecției mediului”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 160 mii lei;

 • h) în sensul suplimentării cu suma de 933 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi44, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 20 „Bunuri și servicii”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 133 mii lei.

Art.3. Anexa nr. 3 „Programul de investiții aljnumeipiului Pitești pe anul 2019”

Art.4. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 111/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 112/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, potrivit anexei nr. 4.

Art.7. Se aprobă suplimentarea cu 1.170 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.8. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr. 5.

(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 111/2019 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 112/2019 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 113/2019 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr. 118/2019 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.10. Primarul municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate I SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 283 din 26.09.2019PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019

- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

101.481

101.481

101.481

din care:

 • A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

10.852

16.547

74.082

10.852

16.547

74.082

10.852

16.547

74.082

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

3.867

3.867

3.867

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.867

3.867

3.867

Dotări

3.867

3.867

3.867

Primăria Municipiului Pitești

3.867

3.867

3.867

3.867

3.867

12.2019

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

1.292

1.292

1.292

B. Lucrări noi, din care:

130

130

130

Poliția Locală a Municipiului Pitești

130

130

130

-închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă

130

130

130

130

130

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

zZ

Z

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care Finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit leg»

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.162

1.162

1.162

1. Dotări

1.132

1.132

1.132

Primăria Municipiului Pitești

910

910

910

910

910

12.2019

Poliția Locală a Municipiului Pitești

222

222

222

222

222

12.2019

2. Proiectare

30

30

30

Poliția Locală a Municipiului Pitești

30

30

30

-Documentație autorizare ISU Poliția Locală a Municipiului Pitești

30

30

30

30

30

12.2019

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

18.417

18.417

18.417

A. Lucrări în continuare, din care:

1.757

1.757

1.757

Primăria Municipiului Pitești

1.757

1.757

1.757

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pillat”

600

600

110

110

110

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.301

1.301

761

761

761

12.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

114

114

114

12.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

313

313

262

262

262

07.2019

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

330

330

330

330

330

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

/

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

.din c

are>^

De la bugetul local

1Pe; seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

180

180

180

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

2.797

2.797

2.797

Primăria Municipiului Pitești

2.797

2.797

2.797

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.050

1.050

1.050

04.2019

-Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian”

162

162

127

127

127

06.2019

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

955

955

955

12.2021

-Racord termic cămin școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

246

246

231

231

231

06.2019

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

12

12

12

06.2019

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

12

12

12

12.2019

-Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat”

60

60

60

60

60

12.2019

-Lucrări decorative Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

40

40

40

40

40

12.2019

-Lucrări decorative Școala nr. 2 - structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

40

40

40

40

40

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

__________________________________.____.— ---— --——

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din      s>/

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

10

10

10

10

10

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

13.863

13.863

13.863

1. Proiectare

1.270

1.270

1.270

Primăria Municipiului Pitești

1.270

1.270

1.270

- Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

20

20

20

20

20

08.2019

- Racordare la energia electrică și spor de putere Sală de Sport Școala Gimnazială „Ion Pillat”

20

20

20

20

20

08.2019

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.750

2.750

275

275

275

12.2019

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

35

35

35

35

35

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada „Negru Vodă”

50

50

50

50

50

12.2019

-Reabilitare interioară și antifonare sală de sport Școala Gimnazială „Negru Vodă”

35

35

35

35

35

12.2019

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

50

50

50

50

50

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

------------\\ ------

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finar

ițat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din c

are:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reparații capitale pardoseală sală de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”

30

30

30

30

30

12.2019

-Construire gard Școala Gimnazială „Traian”

35

35

35

35

35

12.2019

-Reabilitare termică a căminului-intemat Liceul Tehnologic „Astra”

40

40

40

40

40

12.2019

-Reabilitare termică și construire acoperiș tip șarpantă Corp A Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

50

50

50

50

50

12.2019

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

40

40

40

40

40

12.2019

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

20

20

20

20

20

12.2019

-Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de educație fizică Școlară Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Construire gard Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

30

30

30

30

30

12.2019

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

15

15

15

15

15

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

1 / -

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

z

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din c

are:

De la bugetul local

-'Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

60

60

60

05.2019

-Documentație în vederea obținerii autorizaței ISU pentru obiectivul de investiții „Acoperire teren de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat” ”

35

35

35

35

35

12.2019

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

30

30

30

30

30

12.2019

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de sport Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

50

50

50

50

50

12.2019

2. Dotări

461

461

461

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

377

377

377

377

377

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”

7

7

7

7

7

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

3

3

3

3

3

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

13

13

13

13

13

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

4

4

4

4

4

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

4

4

4

4

4

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

7

7

7

7

7

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

43

43

43

43

43

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

3

3

3

3

3

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

"777

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finar

ițat din

^//

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din c

arc:Z

De la bugetul local

^Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Reabilitări

11.276

11.276

11.276

Primăria Municipiului Pitești

11.168

11.168

11.168

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.336

6.336

2.769

2.769

2.769

05.2019

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

500

500

500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

155

155

155

12.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

4.300

4.300

4.300

12.2019

-Reabilitare termică clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

707

707

169

169

169

04.2019

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

301

301

275

275

275

05.2019

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

410

410

375

375

375

06.2019

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.400

1.400

1.400

12.2023

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

227

227

190

190

190

05.2019

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

488

488

451

451

451

05.2019

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

12

12

12

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

19

19

19

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

7—

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din : \

___

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

-dih^e:'”

---

De la bugetul local

seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

553

553

553

553

553

12.2019

Colegiul Național ,Joti C. Brătianu”

11.574

11.574

108

108

108

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „I.C. Brătianu”

11.574

11.574

108

108

108

12.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

856

856

856

Primăria Municipiului Pitești

856

856

856

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu”

426

426

400

400

400

06.2019

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

505

505

456

456

456

06.2019

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

8.039

8.039

8.039

A.Lucrări în continuare, din care:

1.342

1.342

1.342

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.342

1.342

1.342

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

665

665

665

665

665

12.2019

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

228

228

228

228

228

12.2019

-Sistem de irigație automatizat Calea București

268

268

265

265

265

12.2019

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

184

184

12.2019

B. Lucrări noi, din care:

4.142

4.142

4.142

Primăria Municipiului Pitești

730

730

730

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :   <

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

^din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

15.795

15.795

580

580

580

12.2022

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

100

100

100

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

9.527

9.527

50

50

50

Administrația Domeniului Public Pitești

3.042

3.042

3.042

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

370

370

370

-Reparații capitale sistem video Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2019

-Post observare salvamar plajă bazine descoperite

70

70

70

70

70

12.2019

-Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului

200

200

200

200

200

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.555

2.555

2.555

1. Proiectare

1.289

1.289

1.289

Primăria Municipiului Pitești

759

759

759

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

493

493

493

493

12.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

260

260

260

260

12.2019

-Crearea de sisteme de închiriat biciclete (sistem de tip bike-sharing)

2.796

2.796

3

3

3

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

9.320

3

3

3

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

530

530

530

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

310

310

310

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

7

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

dirt c

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2019

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

30

30

30

30

30

12.2019

-Realizare sistem irigații teren 2 și 3 Complex Sportiv „Nicolae Dobrin”

60

60

60

60

60

12.2019

-Sistem de irigații Calea Craiovei

30

30

30

30

30

12.2019

2. Dotări

1.216

1.216

1.216

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.205

1.205

1.205

1.205

1.205

12.2019

Primăria Municipiului Pitești

11

11

11

11

11

12.2019

3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

50

50

50

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

50

50

50

-Reparații capitale sistem dezumidificare - centrale tratare aer Bazin Olimpic

50

50

50

50

50

12.2019

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, din care:

3.411

3.411

3.411

A. Lucrări în continuare, din care:

942

942

942

Primăria Municipiului Pitești

942

942

942

-Centru Multifuncțional Comunitar

966

966

942

942

942

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

1.500

1.500

1.500

Primăria Municipiului Pitești

1.500

1.500

1.500

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.500

1.500

1.500

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

969

969

969

1. Proiectare

192

192

192

Primăria Municipiului Pitești

157

157

157

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din

care finanțat din :

<< *//

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

dini

De la bugetul local

^re seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

157

157

157

157

157

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

-Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, Parter

35

35

35

35

35

12.2019

2. Dotări

354

354

354

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

354

354

354

354

354

12.2019

3. Reabilitări

423

423

423

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

423

423

423

-Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, Parter

423

423

423

423

423

12.2019

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

22.483

22.483

22.483

A. Lucrări în continuare, din care:

3.713

3.713

3.713

Primăria Municipiului Pitești

2.713

2.713

2.713

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

7.722

2.713

2.713

2.713

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.000

1.000

1.000

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr.42 , Corp B

1.704

1.704

1.000

1.000

1.000

12.2019

B. Lucrări noi, din care:

2.334

2.334

2.334

Primăria Municipiului Pitești

1.745

1.745

1.745

-Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub

665

665

665

665

665

12.2020

-Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana

430

430

430

430

430

08.2019

-Alimentare cu energie electrică imobil locuințe sociale colective - Primăria Pitești, strada Nicolae Dobrin, numărul 20, județul Argeș

331

331

331

331

331

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din

care finanțat din :

y * h

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

dine

âre: /

De la bugetul local

seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Alimentare cu energie electrică Piața Trivale din strada Libertății nr. 5, Pitești

178

178

178

178

178

12.2019

-WiFi4EU-Promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale

141

141

141

141

141

12.2020

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

589

589

589

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2019

-Extindere sistem de supraveghere video bloc Gl, cartier Războieni, scara A și C

14

14

14

14

14

12.2019

-Amenajare spațiu bloc Gl, cartier Războieni

25

25

25

25

25

12.2019

-Realizare lucrări de instalare conductă gaze bloc ANL, Aleea Căminelor

400

400

400

400

400

12.2019

-Sistem de irigații Calea Craiovei

50

50

50

50

50

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

16.436

16.436

16.436

1. Proiectare

2.199

2.199

2.199

Primăria Municipiului Pitești

1.654

1.654

1.654

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

50

50

50

50

50

07.2019

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

145

145

145

145

145

12.2019

-Actualizare PUG

1.500

1.500

500

500

500

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

466

466

466

466

466

12.2019

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

100

100

05.2019

-Strategie SMART CITY

155

155

155

155

155

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

/M

•r // //

//

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

drn ca^e:

De la bugetul local

seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

35

35

12.2019

-Actualizare documentație pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Piața Găvana”

33

33

33

33

33

12.2019

-Studiu soluție realizare branșament electric Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2019

-Branșamente apă-canal și hidranți Piața Găvana

50

50

50

50

50

12.2019

-Branșament gaze Piața Găvana

50

50

50

50

50

12.2019

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU pentru Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

50

50

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

545

545

545

-Realizare panouri informative-totem -intrări în municipiu

20

20

20

20

20

12.2019

-Eficientizare sistem iluminat public

50

50

50

50

50

12.2019

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

300

300

300

300

300

12.2019

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair

75

75

75

75

75

12.2019

-Amenajare spațiu str. Victoriei nr.55

50

50

50

50

50

12.2019

-Refacere cupolă Pasaj Sfânta Vineri

50

50

50

50

50

12.2019

2. Dotări

3.500

3.500

3.500

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

50

50

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

1.563

1.563

1.563

1.563

1.563

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.887

1.887

1.887

1.887

1.887

12.2019Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

--------V x ;V\'

"7*

7~

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finar

ițat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din c

ar^/

De la bugetul local

Fe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Reabilitări

9.517

9.517

9.517

Primăria Municipiului Pitești

9.517

9.517

9.517

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

500

500

500

12.2020

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.190

1.190

1.122

1.122

1.122

06.2019

-Reabilitare Piața Trivale

4.659

4.659

3.285

3.285

3.285

05.2019

-Reabilitare Piața Găvana

6.309

6.309

4.355

4.355

4.355

08.2019

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

255

255

255

255

255

12.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

520

520

520

Primăria Municipiului Pitești

20

20

20

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

1.241

1.241

20

20

20

08.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

500

500

500

-Reparații capitale scări rulante Pasaj Sfânta Vineri

500

500

500

500

500

12.2019

5. Achiziții imobile

700

700

700

Primăria Municipiului Pitești

700

700

700

700

700

12.2019

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.625

11.625

11.625

A. Lucrări în continuare, din care:

247

247

247

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

247

247

247

-Lucrări de reparații incinerator ecologic cadavre animale

247

247

247

247

247

12.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

11.378

11.378

11.378


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

i vi

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din c

are:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Proiectare

392

392

392

Primăria Municipiului Pitești

392

392

392

-Amenajare pădure și întreținerea culturii forestiere până la realizarea stării de masiv

10

10

10

10

10

12.2019

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

102

102

102

12.2019

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu

40

40

40

40

40

06.2019

-Fondul de acțiune în domeniul energiei durabile (SEAF)

160

160

160

160

160

12.2019

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

40

40

40

12.2019

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2019

2. Dotări

10.819

10.819

10.819

Primăria Municipiului Pitești

10.819

10.819

10.819

10.819

10.819

12.2019

3. Reabilitări

167

167

167

Primăria Municipiului Pitești

167

167

167

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu (Tronson 2)

577

577

167

167

167

12.2019

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

1.785

1.785

1.785

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.785

1.785

1.785

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

1.785

1.785

1.785

Primăria Municipiului Pitești

1.785

1.785

1.785

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

\\<^ i\. K      7

yX

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

\< OJ

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

dine

are:

De la bugetul local

Te seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Stabilizare mal de pământ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

650

650

590

590

590

12.2019

-Stabilizare mal Pârâul Zamfirești

595

595

595

595

595

12.2019

-Combatere alunecări de teren strada Mioarei

600

600

600

600

600

12.2019

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

30.562

30.562

30.562

A. Lucrări în continuare, din care:

2.851

2.851

2.851

Primăria Municipiului Pitești

679

679

679

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

694

694

679

679

679

06.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

2.172

2.172

2.172

-Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești

1.027

1.027

450

450

450

08.2019

-Lărgire strada Maior Șonțu și C.A Rosetti, până la intersecția cu B-dul Republicii

2.000

2.000

1.497

1.497

1.497

09.2019

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr. 10

225

225

225

225

225

12.2019

B. Lucrări noi, din care:

5.644

5.644

5.644

Primăria Municipiului Pitești

4.299

4.299

4.299

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.230

1.230

1.230

12.2019

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

1.455

1.455

1.455

12.2019

-Modernizare strada Petre Ispirescu

425

425

422

422

422

12.2019

-Modernizare strada George Sion

273

273

264

264

264

12.2019

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

359

359

347

347

347

12.2019

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20

181

181

178

178

178

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capâcit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

\\ o' A\A

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

A

De la bugetul local

" 3eama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada Nicolae Labiș FN

206

206

203

203

203

12.2019

-Crearea unui sistem de managementul traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.168

42.168

200

200

200

12.2022

Administrația Domeniului Public Pitești

1.345

1.345

1.345

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

550

550

550

12.2019

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2, str. Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl. A, str. Burebista, municipiul Pitești

795

795

795

795

795

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

22.067

22.067

22.067

1. Proiectare

2.943

2.943

2.943

Primăria Municipiului Pitești

2.810

2.810

2.810

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

699

699

699

699

699

12.2023

-Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești

9.320

18.667

20

20

20

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații)

559

798

3

3

3

-Imlementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

35.625

171

171

171

■ S;/rîrafe \ 1

_

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

z

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

De la bugetul local

seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești

4.567

6.310

35

35

35

-Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

233

5

5

5

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

657

657

657

657

657

12.2023

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

90

90

90

90

90

12.2023

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

155

155

155

155

155

12.2022

-Infrastructura de încărcare autobuze electrice

140

140

140

140

140

12.2019

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești

155

155

155

155

155

12.2022

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

155

155

155

155

155

12.2022

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

310

310

310

310

310

12.2019

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2019

-Reabilitare B-dul I.C. Brătianu-Str. Maior Gh. Șonțu între str. Maternității și str. Târgu din Vale

70

70

70

70

70

12.2019

-Reabilitare strada Depozitelor din municipiul Pitești

70

70

70

70

70

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

133

133

133
Lista de dotări a Poliției Locale a Municipiului Pitești

pe anul 2019

Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Computer

buc.

4

28

2

Inverter AC

buc.

1

5

3

Sistem detecție și alarmare la incendiu

buc.

1

20

4

Statie video

>

buc.

1

10

5

Autospecială (locuri 8+1)

buc.

1

159

TOTAL

222


Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrim al Municipiului Pitești pe anul 2019

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Ecran (tabelă) Bazin Olimpic

buc.

1

450

2

Drujba

buc.

1

6

3

Motocoasă -Parc Lunca Argeșului

buc.

4

24

4

Arzător cu funcționare în 2 trepte gaze naturale

buc.

1

40

5

Vană gaz

buc.

1

10

6

Spații de depozitare materiale specifice activității de înot

buc.

6

71

7

Duză rotativă 5-15E

buc.

10

64

8

Stâlp wireless

buc.

10

160

9

Barcă cu vâsle

buc.

10

70

10

Panou baschet

buc.

2

170

11

Tractor Bulldog

buc.

1

140

TOTAL

1.205

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

50

400

2

Autoutilitară cu platformă ridicătoare

buc.

2

843

3

Calculator

buc.

2

10

4

Aparat de spălat cu presiune

buc.

2

10

5

Imprimantă laser

buc.

1

15

6

Imprimantă

buc.

3

9

7

Cameră de luat vederi

buc.

2

36

8

Geantă Cameră Extra Large

buc.

2

5

9

Laptop 17 16GM RAM

buc.

3

27

10

Desktop PC 17 16 Gb RAM cu monitor Smart

View

buc.

2

18

11

Stație amplificare cu mixer și boxe

buc.

2

16

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

12

Kit sunet Wireless Microphone Combo

buc.

2

8

13

Echipament pentru transmisie live pe teren de oriunde Live U LU200 Kit emițător Receptor Profi HD

buc.

1

150

14

Cititor bancnote

buc.

10

50

15

Autoutilitară

buc.

1

250

16

Parcare inteligentă zona Teatrul „Al. Davila”

40

TOTAL

1.887

Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

70.02

50

71.03

60

total

60

84.02

03

03

71.01

60

total

60

TOTAL

60

60


la Hotărârea Consiliului Local nr. 3

Anexa nr. 5

dinj2 6,6)3.2019


bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

03

01

55F

55.01

423

04

01

55F

55.01

120

02

55F

55.01

133

Total

676

70.02

50

71

71.01

50

71.03

205

Total

255

74.02

05

02

20

20.30

454

Total

454

84.02

03

03

71

71.01

-60

Total

-60

Poliția Locală a Municipiului Pitești

61.02

03

04

71

71.01

159

Total

159

Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

65.02

04

01

20

20.02

20

Total

20

Școala Gimnazială „Negru Vodă”

65.02

04

01

20

20.02

70

20.05

10

Total

80

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

65.02

04

02

20

20.05

30

Total

30

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”

65.02

04

02

20

20.02

10

20.05

10

Total

20

Școala Gimnazială „Mihai

Eminescu”

65.02

12

01

20

20.01

5,00

20.05

32,20

Total

37,20

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

66.02

50

50

20

20.01

4

20.14

3

59

59.40

3

Total

70

68.02

04

20

20.01

6

05

02

20

20.14

5

59

59.40

15

11

20

20.01

189

20.04

17

20.05

6

20.14

5

59

59.40

13

0

1

2

3

4

5

6

50

50

20

20.01

7

20.05

2

20.11

1

20.30

4

59

59.40

8

71

71.03

423

Total

701

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

20

20.01

630

Total

630

70.02

06

20

20.01

1.260

20.02

40

50

20

20.01

880

20.30

30

71

71.01

260

Total

2,470

74.02

05

01

20

20.01

100

50

20

20.01

160

Total

260

Administrația Domeniului Public Pitești

74.02

05

01

20

20.01

90

Total

90

84.02

03

03

20

20.02

800

71

71.03

133

Total

933