Hotărârea nr. 282/2019

HCL privind constiruirea comisiei pt.revizuirea Regulamentului CL


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiei pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier Tudosoiu Dumitru;

 • - Raportul nr.38879/23.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Văzând prevederile art.632 din Codul administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se constituie comisia pentru revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești, în următoarea componență:

 • - Bârlogeanu Marioara

 • - Gentea Cristian

 • -  Sofianu Narcis-Ionuț

 • - Tudosoiu Dumitru

 • - Zidaru Ionuț-Gabriel


 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local;

 • - consilier local.

(2). Secretariatul comisiei va fi asigurat de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Art.2.(l). Consilierii locali, precum și Primarul Municipiului Pitești pot depune, la secretariatul comisiei, propuneri care să fie cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești.

(2). Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Pitești, revizuit, se aprobă de către acesta, prin hotărâre.

Art.3. Secretarul Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre membrilor comisiei, precum și Serviciului Administrație Publică Locală.


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR AndreLCătălin Cjjlugăru

Pitești,

Nr. 282 din 29.08.2019