Hotărârea nr. 281/2019

HCL privind numirea reprezentantului CL in comisia de evaluare calitate Sf. Mucenita Filoteea


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr.38224/20.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa nr.654/12.08.2019 a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37700/13.08.2019;

Văzând prevederile art.61 alin.(7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.ll alin.(l) și alin.(4) lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Gardin Florin, în calitate de reprezentant al consiliului local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” din Municipiul Pitești, cu sediul în strada Transilvaniei nr.6.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce

la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


(^Contrasemnează pentru legalitate, / SECRETAR

Pitești,

Nr.281 din 29.08.2019