Hotărârea nr. 280/2019

HCL privind numirea reprezentantului CL in consiliul de adm.Sf. Mucenita Filoteea

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38217/20.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

  • - Adresa nr.653/12.08.2019 a Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37699/13.08.2019;

Văzând prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, cu sediul în strada Transilvaniei nr.6.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Școlii Gimnaziale de Excelență „Sfânta Muceniță Filoteea” Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


\\


dd/Contrasemnează pentru legalitate, |SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.280 din 29.08.2019