Hotărârea nr. 28/2019

HCL privind aprobarea planului servicii sociale 2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr.2339/11.02.2019;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr.8772/2019, nr.8773/2019;

 • - Adresa nr.549/15.01.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești către Consiliul Județean Argeș și răspunsul acestuia nr. 1286/30.01.2019 privind acordarea avizului consultativ;

Văzând prevederile art.5 din Anexa nr.2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești aprobat prin H.C.L. nr.244/12.07.2018, ale art.l 12 alin.(3) lit.”b” și art.l 18 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, ale Hotărârii Consiliului Local Pitești nr.516/17.12.2015 privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020”, precum și ale Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București.

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

J

Art.l. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru anul 2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Sumele prevăzute în Planul anual de acțiune vor fi cuprinse în bugetul pe anul 2019.

Art.3. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia de către Secretarul Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Lauftențiu-Mariah' ZidaruPitești

Nr. 28 din 21.02.2019.Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Pitești pentru anul 2019

Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

Având în vedere “Strategia de dezvoltare a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020”, aprobată prin H.C.L. nr.516/17.12.2015, în conformitate cu Hotărârea Guvern nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020, Hotărârea nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, Hotărârea nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 cu dispozițiile art.112 alin. (3), lit. (a) și (b) și art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, se întocmește Planul anual de acțiune privind serviciile sociale oferite de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale poate fi modificat:

 • •  ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială;

 • •  ca urmare a modificării sau a apariției unor acte legislative.

Din perspectivă funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.


Planificarea este un proces sistematic prin care Direcția de Asistență Socială își definește anumite priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei.

Rolul planificării este de a ajuta instituția să:

 • •  își definească obiectivele și orientările;

 • •  își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care le va întreprinde;

 • •  identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției;

 • •  să clarifice resursele pe care le poate folosi și să identifice acțiuni ce trebuie să întreprindă.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, sursele de finanțare, respectând transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului.

Planul anual de acțiune urmărește și dezvoltarea unor noi servicii, pentru acoperirea unor cerințe tot mai crescânde, pe fondul accentuării gradului de sărăcie.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Pitești cuprinde:

 • - date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - capitolul I;

 • - planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local - capitolul II;

 • - programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III.

Caracteristicile principale ale planului de acțiune propus.

în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, măsurile de asistență socială se realizează consecvent și cu prioritate în favoarea persoanelor și familiilor în dificultate sau susceptibile a deveni social-dependente, pentru prevenirea și ameliorarea situației de dificultate și atenuare a consecințelor, precum și pentru menținerea unui nivel decent de viață al persoanei sau familiei, prin acordarea de sprijin suplimentar constând în prestații și servicii sociale.

Acestea reprezintă ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială și creștere a incluziunii sociale.

Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul activităților derulate și a nevoilor particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. Serviciile sociale au un caracter

proactiv și presupun o obordare integrată a nevoilor persoanei, în relație cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social de viață al acesteia.

Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea drepturilor și a libertăților proprii, dreptul la opinie și libera alegere a măsurii sociale potrivită fiecărui caz.

în vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfășurarea activității serviciului se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare și centralizare a informațiilor privind obiectivele sociale și serviciile sociale la care poate apela, dar în același timp dezvoltrea unei relații nu numai informaționale cu cetățeanul, ci și stimulative și participative.

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combaterea acestora prin educarea și informarea adecvată a tinerilor, părinților și familiilor în ansamblul lor.

Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii și valori:

 • a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune,

conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de masuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitati categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p)  complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q)  concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r)   egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s)   confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t)   echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

In întocmirea „Planului anual de acțiune” s-a avut în vedere, și scopul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești și anume prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Instituția urmărește realizarea scopului prin acordarea de beneficii și servicii sociale.


A. Serviciile sociale existente la nivel local

-

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

Buget local (lei)

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare (lei)

Alte

surse

1

8690

Centru recuperare

14

100%

252 mii

0

0

0

0

2

8790

Adăposturi

36

90%

380 mii

0

0

o

0

3

8899

Cluburi de pensionari

135

100%

450 mii

0

0

0

0

8891

Centrul de îngrijire și educație

540

100%

_

8000 mii

0

0

300 mii

0

5

1

[timpurie

creșe

1 '

Total'

9082 mii

300 mii


B. Servicii sociale propuse spre a fi înființateBugetele estimate pe surse

Resurse umane

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capac itate clădir e/spați u necesa r

- mp -

necesare

(personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

finanțare, pentru serviciile propuse pentru a fi înființate:

Justificare

Buget local

Bu

iod ețe nn

Buget de stai

Contrib

Uțiii persenn e jenefici are

Alte surse

Nr.

benef./zi

Nr. locuri

(în paturi)

14/lun

a

-

719

Medic, asistent medical,

638,655

mii lei

0

0

0

Finan tare

Necesitatea înființării


Pesoane adulte cu venituri modice, persoane cu dizabilitati, Centru recuperare ■ 8690 [persoane cu grad de handicap, persoane care necesita support in ingrijiri la domiciliu


kinetoterapeut, maseur, ingrijitor, psiholog, asistent social, sef centru20/zi


719


Centrul de zi pentru adulții cu handicap

Alternativa*


8899 CZ-D-I


Persoane adulte cu handicap și persoane vârstnice


cabinetelor medicale, sociale, medico sociale vine din nevoia de a sprijini si asista membrii comunității pt a face fata problemelor immediate de natura medicala si psih io sociala care ar putea afecta sanatatea si relațiile intra familiale ale membrilor comunității prin oferirea de servicii medicale, sociale si medico sociale. Creșterea calitatii vieții pentru persoanele adulte cu handicap si familiile acestorașef centru asistent social medic asistent medical psiholog terapeut ocupafional referent


pedagog administrator infirmieră îngrijitoare logoped

r—

Centru de zi pentru consiliere \și sprijin pentru părinți și copii*

8899

CZ-F-1

Părinți și/sau copii aflați în dificultate

15

700

Șef centru (complex), asistent social, psiholog, consilier juridic

Existența solicitărilor de la părinți și/sau copii aflați în dificultate

Pentru de zi pentru copii aflați \în situare de risc de separare de părinți*

8891

CZ-C-11

Copii aflați în situații de risc de separare de părinți

40

700

Șef centru (complex), asistent social, psiholog, învăță tor, îngrijitor, profesori

Existența cazurilor de copii aflați în situații de risc de separare de părinți

*Pentru anul 2019, se are în vedere amenajarea spațiilor prin POR.

Potrivit Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, de la bugetele locale se pot acorda subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistență socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur județ și care au încheiat convenții cu consiliile locale în cauză.

Așa cum prevede art. 1 alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, aprobate prin HG. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare (HGR nr.942/2005), „liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale sunt aprobate anual prin hotărâre a consiliului local”.

Deoarece există un număr mare de solicitări pentru servicii destinate persoanelor vârstnice, servicii destinate persoanelor cu dizabilități, servicii pentru victimile violenței în familie, servicii destinate copiilor cu risc de separare de părinți, pentru anul 2019 se vor acorda subvenții, în domeniul asistenței sociale, următoarelor tipuri de servicii:

 • a) centru de zi pentru copiii separați sau cu risc de separare de părinți;

 • b) centru de zi pentru persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități;

 • c) adăpost pentru victimele violenței în familie;

 • d) centru de tip “respiro” pentru persoane cu handicap.

Finanțarea cheltuielilor pentru liniile de subvenționare se va face în limitele sumelor alocate de la bugetul local pe anul 2019, bugetul estimat fiind de 175.000 lei, iar categoriile de cheltuieli curente de funcționare pentru care se acordă subvenție sunt:

 • a) de personal -pentru personalul de specialitate care are atribuții directe în prestarea serviciilor de asistență socială;

 • b) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi;

 • c) de întreținere și gospodărie: încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, poștă, telefon si internet.

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local, în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

1 .Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de intemet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:

 • a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local;

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puțin lunar;

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:

 • (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar;

 • (ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;

 • (iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București - se actualizează cel puțin anual; ejlnformații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale6 - se actualizează cel puțin trimestrial;

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi;

 • 3. Telefonul verde;

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;

 • 5.Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială;

6.0rganizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă.

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1.Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

a)Cursuri de perfecționare

Personalul de specialitate

Nr. de persoane

Buget estimat (lei)

Asistent social

3

4000 lei'

 • b) Cursuri de calificare

 • - nu avem prevăzute cursuri de calificare

 • c) Sesiuni de instruire pentru îngrijitori informali:

c.l.instruirea personalului din centre conform cerințelor standardelor de calitate-personal centre

c.2.asistenți personali - 198 de asistenți personali.

 • d) Sesiuni de instruire pentru voluntari

 • - la nivelul direcției nu sunt derulate programe de voluntariat

Capitolul IV. Implementarea/Monitorizarea Planului de acțiune

Pentru a urmări eficienta obiectivelor stabilite în cadrul Planului de acțiune

5                                                                                                                                                                                            J

este nevoie de o monitorizare permanentă și de evaluarea rezultatelor activităților întreprinse. Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind obiectivele acestuia:

 • •  prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială;

 • •  măsuri de îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor ca urmare a serviciilor acordate;

 • •  stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în funcție de nevoile apărute.

Planul va fi monitorizat prin întocmirea unui raport de evaluare care va cuprinde:

 • 1. stadiul în care se află diversele acțiuni programate pentru perioada pentru care se face raportarea;

 • 2. problemele și greutățile întâmpinate;

 • 3. revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

 • 4. timpul estimat până la îndeplinirea acțiunilor;

 • 5. alte aspecte.

Implementarea Planului de acțiune, se face cu participarea tuturor compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. Monitorizarea si evaluarea Planului de acțiune se

>                                                                                                                                    5                                                                                                          >

face de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

Considerații finale

J

Prezentul plan de acțiune privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru anul 2019 este adus la cunoștința personalului, a partenerilor, a comunității și a altor factori interesați. Fiecare persoană implicată în acordarea de servicii sociale va avea acces la un exemplar al Planului de acțiune privind serviciile sociale dezvoltate prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, în anul 2019, pentru modificarea și completarea căruia va putea face propuneri.

Planul de acțiune va fi adus la cunoștința beneficiarilor, prin expunerea acestuia într-un spațiu accesibil unde va putea fi consultat.