Hotărârea nr. 277/2019

HCL privind neex. dr. de preemtiune -Casa N.Ciuculescu nr. cadastral 98787


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei părți din imobilul monument istoric “Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”, situat în municipiul Pitești, Str.Victoriei Nr.39, județul Argeș, identificata cu nr.cadastral 98787-C1-U1

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.39071/26.08. 2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39189/2019, nr.39191/2019, nr.39192/2019, nr.39193/2019;

  • - Adresa nr.552/2 din 22.08.2019 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrata la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38680/22.08.2019.

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, coroborate cu prevederile art.1737 din Codul Civil;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Municipiul Pitești nu își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea unei părți din imobilul situat în Pitești, Str.Victoriei nr.39, identificată cu nr.cadastral 98787-C1-U2, proprietatea doamnei                    imobil înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015, la

nr.crt.179, cod AG-II-m-B-13461, sub denumirea de “Casa cu prăvălie Nicolae Ciuculescu”.

(2). Datele de identificare ale imobilului pentru care nu se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în Anexa nr.l si Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Județene pentru Cultură Argeș, cu sediul în Piața Vasile Milea nr.l29, ap.l, de către Secretarul Municipiului Pitești.


fTE DE ȘEDINȚĂ

eseu

■ j

fi

/f

Contrasemnează pentru legalitate, ( SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 277 din 29.08.2019

/ A/Z?X A HA 1 L # //cZ


Ha.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ARGEȘ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Pitești

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 98787-C1-U1 Pitești

A. Partea I. Descrierea imobilului

Unitate individuală

Adresa: Loc. Pitești, Str Victoriei, Nr. 39, EL D+P, Ap. 1, lud. Argeș Părți comune: ACOPERIȘ, TEREN AFERENT CONSTRUCȚIEI

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

98787-C1-U1

144,33

52,97%

52,97%

APARTAMENT CU 3 CAMERE SI DEPENDINȚE. S TOTALA=144. 33MP (121.79mp Parter + 22.54 mp Demisol)

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6566 / 09/02/2018

Act Notarial nr. 172, din 07/02/2018 emis de Cirstoiu Marin;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 98787-C1-U1 a unitatii individuale cu numărul cadastral 98787-Cl-Ul/Pitesti, rezultat din apartamentarea construcției cu numărul cadastral 98787-C1 înscrisa in cartea funciara 98787-C1;

Al

Act Notarial nr. 1452, din 15/12/2017 emis de Cirstoiu Marin;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, bun propriu, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, cota actualal/2

Al

1>.

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 98787-CI/Pitești, inscrisa prin incheierea nr. 67965 din 18-DEC-17;

6631

B / 09/02/2018

Act Notarial nr. 172, din 07/02/2018 emis de Cirstoiu Marin;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE-bun propriu, dobândit prin Ieșire Din Indiviziune, cota actuala 1/2

Al

1).

C. Partea III. SARCINI ,

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care con(/ne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2
' 7


ir