Hotărârea nr. 276/2019

HCL prin care se ia act de receptia -Reabilitare Piata Trivale


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Piața Trivale”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr.39059/26.08.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39189/2019, nr.39191/2019, nr.39192/2019, nr.39193/2019;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Piața Trivale” cu o valoare totală de 4.267.987,661ei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.37640/13.08.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

 • (2) . HCL nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

 • (3) . Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) . Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

 • (5) . Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 276 din 29.08.2019

INVESTITOR

Municipiul Pitești


M Hc/

INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Re^pwxge^-


prob P

IN CORNEI^ONICĂ


Semnătura


PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE La ijdjmvuu^AREA LUCRARIL Nr. Sfârti...... din

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „Reab

( Trivale”, lucrări executate în cadrul Contractului nr.3251 din 23.01.2018, încheiat între MUNICIPIUL

PITEȘTI și Asocierea S.C. Zeus S.A. - SC Selca SA prin liderul SC Zeus SA

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrative : strada Libertății, nr.5

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 568, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 21.08.2017, cu valabilitate până la data: 21.08 2020.

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de: 12.08.2019, conform dispoziție nr. 993/2019 fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume) :                   DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA

TEHNICĂ

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARLA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

- INGINER MECANIC SALPITFLOOR GREEN

 • - SEF BIROU CONTRACTE SALPTILOOR GREN

 • - INSPECTORATUL pentru SITUAȚII DE URGENTA

 • - INSPECTORATUL JUD. In CONSTRUCȚII ARGEȘ

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

- PROIECTANT MO

- EXECUTANT S.

- EXECUTANT S.

 • - S.P.E.P.

 • - S.P.fi.P.

 • 5.1. Capacități fizice realizate - Proiectul tehnic pentru: Reabilitare Piața Trivale a fost întocmit de S.C. MOD VEST CONSTRUCT 2000, execuția lucrării de către asocierea S.C. ZEUS S.A cu S.C. SELCA S.A , lucrări care au constat în reabilitarea integrala a vechii piețe cu recompartimentare de magazine,zona de bazar care include si branșamente noi (gaze, apa -canal, electricitate)

 • 5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de —execuție din ptmct de ved^TS"ăl pfsvenirii și al stingerii incendiilor; cuprinse'frr lista diiranexu -iiit 2 la

prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: lucrări 3.289.511,181ei fără TVA (C+M)

 • 5.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

 • 5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc...............................-NU ESTE CAZUL

6. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: ^admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, prezentarea referatelui

proiectantului ci                                                      CClVi. 'Mu-jcu. , G.’.Jtvku

-h C\                      1 v&c,        <        | r*                  v

 • 8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999

 • 9. Prezentul proces-verbal, conținând .... file și... anexe numerotate, cu un total de .. file, a fost încheiat astăzi: 12.08.2019 , în 2 exemplare.

 • 10. Alte mențiuni

MmBgfrȚhwe șiyreutme, autoritatea publica care l-a

- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARI - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARE

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMARI/

 • - INGINER MECANIC SALPITFLOOR GREEN

- SEF BIROU CONTRACTE SALPTILOOR GREN

A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ...^.6.......

INVENTARUL obiectivului de investiții „Reabilitare Piața Trivale”

ȘEF SERVICț^j INVESTIȚII,


Nr. crt.

Denumire mijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

i

i

Reabilitare Piața Trivale

Proiectare: 155.556

Dirigenție: 28.560

Lucrări de execuție: 3.990.993,90

Avize și acorduri: 8.096,69

Taxă ISC: 19.737,07

Dotări :65.044

1.6.4

10

4.267.987,66

' ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,