Hotărârea nr. 275/2019

HCL modificarea HCL nr.10-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.10/31.01.2019 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în HCL nr.436/2018 prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.38428/21.08.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.4238/03.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.25887/03.06.2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Art. IV din HCL nr.10/31.01.2019 se modifică și va avea următorul

conținut:

“Art.IV Se aprobă îndreptarea erorii materiale de la art. 11 din HCL nr.436/2018


prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Modernizare locuri de joacă pentru copii în sensul că valoarea lucrărilor este 1.106.735,08 lei inclusiv TVA și nu 858.071,03 lei inclusiv TVA”.

Art.2. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, |SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 275 din 29.08.2019