Hotărârea nr. 274/2019

HCL privind conferirea Diplomei de fidelitate -nunta de diamant


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 38851/23.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.3 9084/2019,  nr.39113/2019,  nr.39138/2019 și

nr.39150/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010 privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, referitoare la conferirea Diplomei de Fidelitate, precum și ale art.62 lit. ”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de diamant familiei Ioana și Dumitru Iacovache, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Familia prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.3 alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


TE DE ȘEDINȚĂ irghe Dutulescu


Contrasemnează pentru legalitate, ( SECRETAR Andrej-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 274 din 29.08.2019