Hotărârea nr. 272/2019

HCL privind aprobarea documentatiei tehnico-economice -Amenajare alee carosabila str. Burebista


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții

„Amenajarea unei alei carosabile de la BI.A2, str. Argedava spre str. D.Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4, str. Burebista, municipiul Pitești, județul Argeș ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.37988/19.08.2019 al Direcției Tehnice;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr. 39138/2019;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești nr.6486/13.08.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.37702/13.08.2019;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unei alei carosabile de la BI.A2, str. Argedava spre str. D.Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4, str. Burebista, municipiul Pitești, județul Argeș", cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 794.598,62 lei, inclusiv T.V.A.

(2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzut la art. 1 se arhivează la Administrația Domeniului Public Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.272 din 29.08.2019