Hotărârea nr. 271/2019

HCL privind modificarea Anexei la HCL nr.197-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului


privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul Direcției Tehnice nr. 38688/22.08.2019;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa nr.6153/08.08.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Muncipiului Pitești sub nr. 37141/08.08.2019.

 • - Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Art.12 al Anexei care face parte integrantă din H.C.L. nr. 197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.l2 în scopul menținerii curățeniei în parcuri, pe arterele de circulație, malurile râurilor și alte locuri publice, se interzice:

 • a) aruncarea, depozitarea sau deversarea pe trotuare, străzi, parcuri, terenuri virane, în albiile râurilor sau pe malul cursurilor de apă, canalelor deschise, lacurilor, în alte locuri publice, a deșeurilor menajere, a apelor menajere, a uleiurilor uzate, a produselor periculoase sau a altor materiale de orice fel;

 • b) scoaterea gunoaielor și apelor uzate din localuri, magazine sau imobile, pe străzi, precum și amplasarea gunoiului măturat de pe trotuar în rigole sau pe carosabil; scurgerea apelor provenite din rețeaua de apă - canal din curțile și incintele proprietate a persoanelor fizice și juridice, pe trotuare, carosabil sau alte terenuri; spălarea la izvoarele și fântânile publice, în cursurile de apă, în lacuri sau pe malurile acestora a vehiculelor, utilajelor și altor agregate mecanice;

 • c) depozitarea pe străzi, trotuare, în parcuri, grădini publice, pe terenuri sau piețe a materialelor de orice fel (utilaje, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare, materiale de construcții și altele), fără aprobările legale; amplasarea și folosirea grătarelor pentru pregătirea alimentelor în vederea consumului pe spațiile verzi, străzi, trotuare, parcări, parcuri, grădini publice, piețe, fără aprobările legale; se interzice amplasarea și folosirea grătarelor pentru pregătirea alimentelor în vederea consumului în spațiile adiacente blocurilor de locuințe, în măsura în care prin aceasta este afectat mediul înconjurător, ordinea și liniștea publică;

 • d) degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor, fântânilor și mobilierului urban de pe raza municipiului Pitești;

  e) accesul și staționarea autovehiculelor și utilajelor de tonaj ttfediu și greu pe trotuare, zone verzi și în parcările aferente blocurilor de locuința, x Ve7jpcuri de

  L Ș1<Sutilitate publică sau nepermise, semnalizate ca atare, precum și în parcuri, cu excepția locurilor special amenajate;

te străzi, i

//

spații

donarea


 • f) repararea și executarea lucrărilor de întreținere la autb verzi, alei, trotuare, parcări, parcuri sau în alte locuri de utilitate pe domeniul public a caroseriilor, utilajelor și a altor materiale de construcții;

 • g) parcarea pe trotuare a vehiculelor care aprovizionează unitățile comerciale, păstrarea containerelor cu marfa sau goale, pe trotuare, pe carosabilul străzilor sau pe zonele verzi. Acolo unde există posibilitatea de descărcare și păstrare a acestora în curtea sau localul destinatarului, containerele trebuie descărcate și îndepărtate în cel mult 24 ore, fără a ocupa trotuarul sau bloca circulația pietonală;

 • h) menținerea unei firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depășite pe fațadele sau acoperișurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi;

 • i) poluarea fonică de către persoanele fizice sau persoanele juridice la descărcarea mărfurilor, producerea de zgomote prin ambalarea repetată a mașinilor, motocicletelor și/sau a motoarelor;

 • j) distrugerea, prin orice mijloace a spațiilor verzi stradale, din parcuri, altele asemenea și/sau a vegetației existente pe acestea;

 • k) tăierea, fără avizele legale, a arborilor și arbuștilor aflați pe terenuri aparținând domeniului public și privat al municipiului Pitești;

 • l) scăldatul în apa din incinta fântânilor arteziene, precum și în lacurile de agrement de pe raza municipiului Pitești, neamenajate în acest scop;

 • m) spălatul animalelor de către deținătorii acestora în apa din incinta fântânilor arteziene, precum și în lacurile de agrement de pe raza municipiului Pitești;

 • n) exercitarea activității de comerț sau prestări servicii pe domeniul public, fără a deține acordul autorităților administrației publice locale, precum și depozitarea și expunerea spre vânzare a produselor agroalimentare în afara spațiilor comerciale.

 • o) depozitarea/aruncarea de către persoanele fizice sau juridice a deșeurilor menajere sau resturi vegetale la alte platforme de colectare situate pe raza municipiului Pitești, altele decât cele ce sunt amplasate în imediata apropiere a domiciliului/reședinței/sediului social al acestora.”

Art.II. Art. 12 al Anexei care face parte integrantă din H.C.L. nr. 197/25.05.2017 se modifică și va avea următorul cuprins:

A

”Art.l3. încălcarea dispozițiilor art. 12 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 • a) de la 200 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit. „d”, „e”, „g”, „h”, ”j”, ”k”, ”o”;

 • b) de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la lit. „b”, „c”, ,,f’ și „i” ;

 • c) de la 1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice, pentru faptele prevăzute la lit. „a” ;

 • d) de la 500 lei la 1000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 16 lit. “1” și ”m” ;

 • e) de la 100 lei la 500 lei, pentru faptele prevăzute la litera „n”.”

Art.III. Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Poliția Locală a Municipiului Pitești și Direcția Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, |SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.271 din 29.08.2019