Hotărârea nr. 270/2019

HCL privind aprobarea Planului de actiune privind Energia Durabila


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 38701/22.08.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. ”b” din Codul Administrativ, ale H.C.L. 235/12.07.2018 privind participarea municipiului Pitești la proiectul "Fondul de acțiune privind energia durabilă”, precum și prevederile Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 98087/29.08.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești cu nr.41299/10.09.2018;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se aprobă Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Pitești (PAED), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Documentația prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3.Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.270 din 29.08.2019