Hotărârea nr. 27/2019

HCL privind constituirea Comisiei pt. elaborarea Reg. pt. unitatile locative

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale și a Contractului cadru de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a domnului consilier local Daniel Florea;

 • -   Raportul nr.3178/21.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

  nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

  - Adresele nr. 18262/26.11.2018 și nr. 18441/28.11.2018 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 56472/27.11.2018, respectiv nr. 56872/29.11.2018;


  Văzând prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu


modificările și completările ulterioare, ale Legii privind locuințele, nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se desemnează în cadrul Comisiei pentru elaborarea Regulamentului de ordine


interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale, aflate în proprietatea Municipiului Pitești, precum și a Contractului cadru de închiriere, următorii consilieri locali:


 • a) doamna Preduț Mariana-Tatiana - consilier local;

 • b) domnul Florea Daniel - consilier local;

(2) Comisia prevăzută la alin.(l) se constituie prin Dispoziția Primarului Municipiului


Pitești și va fi coordonată de către domnul Laurențiu Marian Zidaru, Viceprimar al Municipiului Pitești;


(3) Din cadrul comisiei vor face parte doi specialiști din cadrul aparatului de specialitate al


primarului precum și doi reprezentanți ai Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, desemnați prin decizie a directorului S.P.E.P.M.P.;


Proprietari;


(4) Secretariatul comisiei va fi asigurat prin grija Serviciului Coordonare Asociații de


Art.2 Persoanele prevăzute la art. 1 vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de cw ~              ’             "i.


Pitești,

Nr. 27 din 31.01.2019Contrasemnează: SECRETAR, Andrei-Căt^in Călugăru