Hotărârea nr. 269/2019

HCL privind aprobarea dezmembrarii unui imobil str. Bradului


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Bradului

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38770/22.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

  • - H.C.L. nr. 103/21.02.2019 și informarea nr.30638/28.06.2019;

  • - Cererile înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.26757/06.06.2019, nr.37382/12.08.2019 și nr.38685/22.08.2019.

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 5502 mp., cu nr. cadastral 89749, înscris în cartea funciară nr. 89749, după cum urmează:

  • a) Lotul nr. 1 - în suprafață de 5468 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 12 mp.;

  • c) Lotul nr.3 - în suprafață de 10 mp.;

  • d) Lotul nr.4 - în suprafață de 12 mp.;

(2).Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare, prevăzut la alin.(l) este cel din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, rfecătre Secretarul Municipiului Pitești.

Z/ O

PREȘ!

] I j


:dinte de ședință

feorghe Dutulescu

Z'

Contrasemnează pentru legalitate, / SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr.269 din 29.08.2019

dl46-147=0.62m d!47-148=2. lOm488400Domeniul Public Mun. Pitești

CAD.94965


Bloc 38

CAD 80786


Bloc 37 CAD:82179


Strada Pieței Trivale


eiccule luCl

CERTIFICAT

A’J; ORIZA1


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                           | Mun Pitești, Str. Bradului

89749

5502 mp

Nr.FN , Spațiu Verde bl.12D-BI.37-BI.36-BI.38-81248,Jud.Arges

| Cartea funciara

UAt| Mun. Pitești, intravilan, lud Argeș


Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

as

>     Descrierea

imobilului

1128

lCc

Curți construcții

1116

lCc

LOT 1, Curti-Constructii

611

2Dr

Drum

611

2Dr

LOT 1, Drum

100

3Cc

Curți construcții

100

3Cc

LOT 1, Curti-Constructii

7

4Dr

Drum

7

4Dr

LOT 1, Drum

17

SCc

Curți construcții

17

5Cc

LOT 1, Curti-Constructii

8

6Dr

Drum

8

6Dr

LOT 1, Drum

85

7Cc

Curți construcții

85

7CC

LOT 1, Curti-Constructii

10

8Dr

Drum

10

8Dr

LOT 1, Drum

10

9Cc

Curți construcții

10

9Cc

LOT 1, Curti-Constructii

10

lODr

Drum

10

lODr

LOT 1, Drum

216

HCc

Curți construcții

216

HCc

LOT 1, Curti-Constructii

66

12Dr

Drum

66

12Dr

LOT 1, Drum

278

13Cc

Curți construcții

278

13a

LOT 1, Curti-Constructii

64

140r

Drum

64

140r

.LOT 1, Drum

3

15Dr

Drum

3

15Dr

LOT 1, Drum

19

16Cc

Curți construcții

19

16Cc

LOT 1, Curti-Constructii

2

17Or

Drum

2

17Or

LOT 1, Drum

73

18Cc

Curți construcții

73

18Cc

LOT 1, Curti-Constructii

85

19CC

Curți construcții

85

19a

LOT 1, Curti-Constructii

20

20Dr

Drum

20

20Dr

LOT 1, Drum

151

21Cc

Curți construcții

151

21a

LOT 1, Curti-Constructii

17

22Dr

Drum

17

22Dr

LOT 1, Drum

143

23Cc

Curți construcții

143

23a

LOT 1, Curti-Constructii

139

24Cc

Curți construcții

139

24Cc

LOT 1, Curti-Constructii

66

25Cc

Curți construcții

66

25a

LOT 1, Curti-Constructii

311

26Cc

Curți construcții

299

26Cc

LOT 1, Curti-Constructii

344

27Cc

Curți construcții

344

27a

LOT 1, Curti-Constructii

130

28Cc

Curți construcții

130

28Cc

LOT 1, Curtl-Construcbi

75

29Cc

Curți construcții

75

29Cc

LOT 1, Curti-Constructii

302

30Cc

Curți construcții

302

30Cc

LOT 1, Curti-Constructii

36

31Dr

Drum

36

31Dr

LOT 1, Drum

114

32&

Curți construcții

114

32a

LOT 1, Curti-Constructii

318

33Cc

Curți construcții

318

33a

LOT 1, Curti-Constructii

235

34 Cc

Curți construcții

235

34a

LOT 1, Curti-Constructii

179

3 sa

Curți construcții

169

35a

LOT 1, Curti-Constructii

130

36Cc

Curți construcții

130

36Cc

LOT 1, Curti-Constructii

12

lCc

LOT 2, Curti-Constructii

10

lCc

LOT 3, Curti-Constructii

12

lCc

LOT 4, Curti-Constructii

(Total

5502 1

5502


si stampila

08.2019


S. LOT 1 = 5468 mp S. LOT 2 = 12 mp

S. LOT 3 = 10 mp

S. LOT 4 = 12 mp