Hotărârea nr. 268/2019

HCL privind insusirea unor rapoarte de evaluare

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREprivind însușirea unor rapoarte de evaluare și aprobarea unui schimb de imobile

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.3 8509/21.08.20192019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

 • - Raportul nr.28437/18.06.2019 al Comisiei constituită prin H.C.L. nr.54/2018 și Dispoziția Primarului Municipiului Piteșsti nr.607/2018;

 • - HCL nr.232/18.07.2019 privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren situat în municipiul Pitești, str.Obor nr.3;

 • - Raportul privind determinarea valorii de piață pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Pitești, întocmit de către SC Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat ANEVAR Cosmescu Florin Octavian și înregistrat sub nr.31924/08.07.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

 • - Raportul privind determinarea valorii de piață pentru bunurile aparținând S.C. Daperom Grup Auto S.R.L., întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Georgescu Cristian Ion, înregistrat sub nr.31980/08.07.2019 la Primăria Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art.108 lit.e), art.361 alin.(2) precum și ale art.608 din Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 474 mp., situat în strada Obor tară număr, identificat cu numărul cadastral 99924, actualmente parcare publică, situat în fața S.C. Daperom Grup Auto S.R.L., precum și a terenului în suprafață de 425 mp., împreună cu construcția în suprafață de 124 mp, situată pe acesta, în strada Obor nr.3, identificată cu numărul cadastral 101401, în valoare de 125.218 EURO, raport întocmit de către SC Alfa Prospect RC S.R.L., evaluator autorizat ANEVAR Cosmescu Florin Octavian, înregistrat sub nr.31924/08.07.2019 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în Anexa nr.l.

Art.2. Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 403mp., identificat cadastral cu nr.96313, înscris în carte funciară 96313/Pitești, situat în curtea Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești, din strada Obor nr.3, având destinația de parcare, a terenului în suprafața de 94,05 mp, reprezentând cota indiviză din terenul în suprafață de 172 mp, identificat cu numărul cadastral 9849, înscris în carte funciară 26006/Pitești, având actualmente destinația de drum de acces din strada Obor în incinta Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești, precum și a terenului în suprafață de 425 mp., identificat cu numărul cadastral 101274, înscris în cartea funciară 96007/Pitești, actualmente cale de acces în interiorul Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești, la magaziile și atelierul acesteia, în valoare de 118.400 EURO, raport întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Georgescu Cristian Ion, înregistrat sub nr.31980/08.07.2019 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în Anexa nr.2.

Art.3. (1) Se aprobă schimbul de imobile dintre Municipiul Pitești și S.C. Daperom Grup Auto S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești, strada Târgu din Vale nr.3A, județul Argeș, astfel:

 • (2) Municipiul Pitești predă S.C. Daperom Grup Auto S.R.L. următoarele bunuri imobile:

 • a) suprafața de teren de 474 mp., identificat cu numărul cadastral 99924, actualmente parcare publică situată în str. Obor fără număr, în fața societății S.C. Daperom Grup Auto SRL;

 • b) suprafața de teren de 425 mp adiacent proprietății S.C. Daperom Grup Auto SRL, situat în strada Obor nr.3, împreună cu construcția situată pe aceasta, în suprafață de 124 mp, imobil identificat cu numărul cadastral 101401.

  nr.4.


 • (3) Datele de identificare ale imobilelor susmenționate sunt cele din Anexa nr.3 și Anexa

 • (4) S.C. Daperom Grup Auto S.R.L. predă Municipiului Pitești următoarele terenuri:

 • a) suprafața de teren de 403 mp, identificat cadastral cu nr.96313, înscris în carte funciară 96313/Pitești, având destinația de parcare, situat în curtea Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești;

 • b) cota parte indiviză din suprafața de 172 mp, teren cu categorie de folosință drum, respectiv suprafața de 94,05mp, situat în intravilanul Municipiului Pitești, strada Obor, nr.2, identificat cadastral cu numărul 9849 și înscris în cartea funciară 26006 a Municipiului Pitești, actualmente fiind cale de acces din strada Obor în incinta Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești;

 • c) suprafața de teren de 425 mp, identificat cu numărul cadastral 101274, având actualmente destinația de cale de acces în interiorul Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești, la magaziile și atelierul acesteia.

 • (5) Datele de identificare ale imobilelor susmenționate sunt prevăzute în Anexa nr.5, Anexa nr.6 și Anexa nr.7.

 • (6) Imobilele de la alin.(2) se dezafectează de la domeniul public al Municipiului Pitești și se trec în domeniul privat.

 • (7) Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6 și nr.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Diferența dintre valoarea bunurilor imobile care fac obiectul schimbului, în sumă de 6818 euro, va fi achitată Municipiului Pitești de către S.C. Daperom Grup Auto S.R.L, în lei la cursul comunicat de BNR, în ziua semnării actului de schimb.

Art.5.(l). Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să semneze actul notarial de

schimb.


 • (2) . Cheltuielile necesare pentru întocmirea actului autentic de schimb și a documentațiilor cadastrale vor fi suportate de către S.C. Daperom Grup Auto S.R.L..

 • (3) . Terenurile predate către Municipiul Pitești se înregistrează în evidențele contabile ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului Pitești.

 • (4) . H.C.L. nr.l94/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, se modifică și se completează cu influențele care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.6. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Administrației Domeniului Public al Municipiului Pitești, cu sediul în municipiul Pitești, strada Obor nr.3 și S.C. Daperom Grup Auto S.R.L., cu sediul în municipiul Pitești, strada Târgu din Vale nr.3A, județul Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

DlMfE DE ȘEDINȚĂ;he Duțulescu


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.268 din 29.08.2019