Hotărârea nr. 267/2019

HCL privind aprobarea dezmebrarii unui imobil


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.38569/21.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019,  nr.39084/2019,  nr.39113/2019,  nr.39138/2019 și

nr.39150/2019;

- H.C.L. nr. 103/21.02.2019 și informarea nr.30638/28.06.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) litera ”c” din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de

3695mp., cu nr. cadastral 89650, înscris în cartea funciară nr.89650, după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 3683 mp;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 12 mp;

(2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Arhitectul Șef vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul

Municipiului Pitești.


TESDE ȘEDINȚĂ Dutulescu

5


Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Călugării

Pitești,

Nr.267 din 29.08.2019

Anexa nr.2 la H.C.L. nr.2^../^M-.20l9

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:100


Spațiu verde bl.D2 - Intravilan

Cartea Funciara nr.

Unitatea administrativ teritoriala (UAT)

Pitești


N371417                                                                               N371417

ml                     ----------------------tk-----------------------------------------------------1


i

a

'1 a

i

ll

sN371403                                                                               N371403


Nr. cadastral

Suprafața masurala a imobilului(mp)

Adresa imobilului: Loc.Pitesti.Jud.Arges

12

Strada Independentei nr.FN

A. Date referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

CC

11

Neimprejmuil

2

A

1

Total

12

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata = 12 mp

Executant

Inspector

S.C. GEOTER PROIECT S.R.L.

Confirrțj executarea măsurătorilor la teren

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

cor

ectitudinaa intocmiru document

latiei cadastrale si

atribuirea numărului cadastral

cofesponțtyqla. ^sjeia cuxreablatea din teren

/          Semnătură sf star

Semnătură si parafa

1 ' ■ ■ O'aU:.         A

«iRO ti Jn, 1007 •]

Data.......

S c. GEOTER i li

V proiect sm'Ty \-    Oaw i      /

Stampila BCPI