Hotărârea nr. 266/2019

HCL privind modificarea HCL nr.294-2017


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 294/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.38662/22.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa nr. 4156/12.08.2019 a Filarmonicii Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37525/12.08.2019;

Văzând prevederile art.l 1 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art.l29 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa la H.C.L. nr. 294/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că se completează cu funcția de secretar dactilograf treapta profesională debutant și secretar dactilograf treapta profesională 1, după cum urmează:

  • a)  Secretar dactilograf, treapta debutant, studii medii - salariul de bază la gradația 0 - 2080 lei;

  • b)  Secretar dactilograf, treapta I, studii medii, salariul de bază la gradația 0 - 2227 lei;

Art.II. Ordonatorul de credite al Filarmonicii Pitești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului

Pitești.


PK DJXfE DE ȘEDINȚĂ

li

uContrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.266 din 29.08.2019