Hotărârea nr. 265/2019

HCL privind aprobarea organigramei Primariei Municipiului Pitesti


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Luând în discuție:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.38608/21.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Avizul nr.28003/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.30198/27.06.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” și din Codul administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Biroul Management Resurse Umane va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului Pitești.

A

începând cu data intrării în vigoare a prezentei, H.C.L. nr.435/13.12.2018, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR AndreLCătălin Călugăru

Pitești,

Nr.265 din 29.08.2019

ORGANIGRAMA                        Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.OC^ / 23 C$2019

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI PITEȘTI


7

1

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

7

1

BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

4

COMPARTIMENTUL CABINET PRIMAR

3

COMPARTIMENTUL COMUNICARE


PRIMAR


VICEPRIMAR

1 SECRETARIAT VICEPRIMAR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI


24

4

20

DIRECȚIA

ECONOMICĂ

1

DIRECTOR EXECUTIV

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1


6

BIROUL BUGET

1

6

BIROUL

INFORMATICĂ

1


Total posturi, din care: Demnitari


Funcții de cond.


Funcții de exec.34

4

30

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE Șl ACHIZIȚII

1

DIRECTOR EXECUTIV

18

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV

1

6

BIROUL

MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, GUVERNANȚ CORPORATIVĂ

1

9

SERVICIUL COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

1

3

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE, ÎNVĂȚĂMÂNT. CULTURĂ


Total funcții publice           206


12
COMPARTIMENTUL ÎNCASĂRI Șl EVIDENȚĂ A VENITURILOR


3

COMPARTIMENTUL

PROTECȚIE CIVILĂ Șl PSI

-22

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

3

19

1

ARHITECT ȘEF

4

COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE URBANĂ

-


10

SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

1

3

COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITĂȚI ECONOMICE

-

4

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE Șl PROMOVARE TURISTICĂ

1


SECRETAR


1

SECRETARIAT

-

SECRETAR


3

COMPARTIMENTUL

URMĂRIRE INVESTIȚII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

-Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.


2.65"


2019


STAT DE FUNCȚII AL APARATl I I I DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICPIULUI PITEȘTI

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

13

14

1

PRIMAR

primar

2

VICEPRIMAR

viceprimar

3

VICEPRIMAR

viceprimar

4

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

II

S

5

SERVICIUL CONTABILITATE

sef serviciu

1

II

S

6

consilier

1

superior

S

7

consilier

I

superior

s

8

consilier

I

superior

s

9

consilier

I

superior

s

10

consilier

I

superior

s

11

consilier

I

superior

s

12

inspector de specialitate

II

S

13

inspector de specialitate

IA

S

14

inspector de specialitate

1

s

15

inspector de specialitate

debutant

s

16

BIROUL BUGET

sef birou

1

11

s

17

consilier

1

superior

s

18

consilier

1

superior

s

19

consilier

I

superior

s

20

consilier

I

superior

s

21

referent

III

superior

M

22

BIROUL INFORMATICĂ

A 'V / x

---7

sef birou

I

11

s

23

TT7

V

\\

consilier

I

superior

s

24

(”

referent de specialitate

II

superior

SSD

25

1

referent

III

superior

M

26

\\ <\

consilier

1

superior

S

27

inspector

1

superior

S

Nr.

STRUCTURA

Funcția dc

Funcția publică

2

Gradul

Nivelul

Funcția contractuală

Treapta profesională/

Nivelul

Observații

crt.

demnitate publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

w

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

grad profesional

studiilor

28

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

director executiv

11

29

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE JURIDICE

sef serviciu

1

II

S

30

inspector

1

superior

S

31

inspector

1

superior

S

32

inspector

1

superior

s

33

inspector

I

superior

s

34

inspector

1

superior

s

35

inspector

1

superior

s

36

inspector

I

superior

s

37

inspector

1

superior

s

38

COMPARTIMENTUL CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ

consilier

1

superior

s

39

inspector

1

superior

s

40

consilier

1

superior

s

41

inspector

1

superior

s

42

inspector

1

superior

s

43

inspector

1

asistent

s

44

SERVICIUL URMĂRIRE ÎNCASARE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE

sef serviciu

1

II

s

45

inspector

1

superior

s

46

inspector

1

superior

s

47

inspector

1

superior

s

48

inspector

I

superior

s

49

inspector

I

superior

s

50

inspector

I

principal

s

51

inspector

I

superior

s

52

inspector

I

superior

s

53

//

inspector

1

superior

s

54

inspector

1

superior

s

55

!

inspector

1

superior

s

56

inspector

1

superior

s

57

V

inspector

1

asistent

s

58

\\

ț//

inspector

1

superior

s

59

inspector

I

superior

s

60

'.-A'X

inspector

1

superior

s

61

inspector

I

superior

s

62

referent

IA

M

1

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

63

SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE PERSOANE FIZICE

sef serviciu

1

II

S

64

inspector

I

superior

S

65

inspector

I

superior

s

66

inspector

I

superior

s

67

inspector

1

superior

s

68

inspector

1

superior

s

69

inspector

1

superior

s

70

inspector

1

asistent

s

71

inspector

I

superior

s

72

referent

III

superior

M

73

inspector

I

superior

S

74

referent

III

superior

M

75

inspector

1

superior

S

76

inspector

1

superior

S

77

inspector

1

superior

S

78

inspector

I

superior

S

79

inspector

I

superior

s

80

inspector

I

principal

s

81

inspector

I

superior

s

82

arhivar

M

83

COMPARTIMENTUL ÎNCASĂRI ȘI EVIDENȚĂ A VENITURILOR

inspector

1

superior

s

84

inspector

1

superior

s

85

inspector

1

superior

s

86

consilier

I

superior

s

87

referent

III

superior

M

88

referent

III

superior

M

89

referent

III

superior

M

90

referent

III

superior

M

91

referent

III

superior

M

92

referent

III

superior

M

93

referent

III

superior

M

94

-

A W A /

_

referent

III

superior

M

JT <

COMPARTIMENTE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A V1CEPR1MARULUI

//

..

\\ ***

COMPARTIMENTUL DE PROTECȚIE CIVILĂ Șl P.S.I.

2// 5- oi

95

referent

III

superior

M

96

referent

III

superior

M

97

inspector

1

superior

S

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

98

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE Șl ACHIZIȚII

director executiv

1

II

S

99

SERVICIUL ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV

sef serviciu

I

II

S

100

consilier juridic

1

superior

S

101

inspector

1

superior

S

102

inspector

I

asistent

S

103

administrator

1

M

104

șofer

I

M.G

105

șofer

|

M.G

106

șofer

1

M.G

107

ingrijitor

M.G

108

ingrijitor

M.G

109

ingrijitor

M.G

110

ingrijitor

M.G

111

ingrijitor

M.G

112

portar

M

113

portar

M

114

portar

M

115

portar

M

116

portar

M

117

SERVICIUL COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

sef serviciu

11

S

118

inspector

I

superior

S

119

consilier

1

superior

S

120

inspector

1

superior

S

121

inspector

I

superior

s

122

inspector

I

superior

s

123

COMPARTIMENTUL

MONITORIZARE

ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ

consilier

I

asistent

s

124

inspector

I

superior

s

// C\ '     r.

125

inspector

I

superior

s

//    ---J

. ? ’X

126

BIROUL MONITORIZARE SERVICII PUBLICE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

sef birou

1

II

s

•'< oi O O/

// ]]

127

consilier juridic

1

superior

s

128

inspector

1

superior

s

129

inspector

1

superior

s

130

inspector

1

superior

s

131

inspector

1

debutant

s

Page 4 din 9

Nr.

STRUCTURA

Euncția de

Euncția publică

Gradul

Nivelul

Euncția contractuală

Treapta profesională/

Nivelul

Observații

crt.

demnitate publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

<B

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

grad profesional

studiilor

132

CABINET VICEPRIMAR

referent

IA

M

133

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

11

S

134

SERVICIUL DEZVOLTARE Șl MANAGEMENTUL PROIECTELOR

sef serviciu

11

S

135

consilier

1

superior

S

136

consilier

1

superior

S

137

consilier

1

superior

S

138

consilier

1

superior

S

139

consilier

1

superior

S

140

consilier

I

principal

S

141

consilier

I

superior

s

142

inspector de specialitate

IA

S

143

inspector de specialitate

IA

S

144

inspector de specialitate

IA

S

145

inspector de specialitate

IA

S

146

inspector de specialitate

IA

S

COMPARTIMENTUL DURABILITATE

147

inspector de specialitate

IA

S

148

inspector de specialitate

IA

S

149

inspector de specialitate

1

s

150

inspector de specialitate

IA

s

151

inspector de specialitate

I

s

152

SERVICIUL INVESTIȚII

sef serviciu

I

II

s

153

inspector

1

superior

s

154

inspector

1

superior

s

155

inspector

1

superior

s

156

inspector

1

superior

s

O ‘Vl

157

inspector

1

superior

s

158

inspector

1

superior

s

//

159

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE INVESTIȚII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

inspector

1

superior

s

l A

\\ o

■A A tun

160

inspector

1

superior

s

161

inspector

1

superior

s

Nr.

STRUCTURA

Funcția dc

Funcția publică

z

Gradul

Nivelul

Funcția contractuală

Treapta profesională/

Nivelul

Observații

crt.

demnitate publică

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

22 U

profesional

studiilor

de conducere

de execuție

grad profesional

studiilor

162

SERVICIUL TEHNIC

sef serviciu

I

11

S

163

inspector

I

superior

S

164

inspector

1

debutant

S

165

inspector

1

superior

s

166

inspector

1

superior

s

167

COMPARTIMENTUL TRANSPORT LOCAL

inspector

1

superior

s

168

inspector

I

superior

s

169

inspector

I

superior

s

170

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

inspector

1

superior

s

171

inspector

1

debutant

s

172

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

arhitect sef

I

II

s

COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ

173

inspector

I

superior

s

174

inspector

1

superior

s

175

inspector

I

debutant

s

//

176

consilier

1

superior

s

#•■■■ /

\\

177

SERVICIUL URBANISM Șl AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

sef serviciu

1

II

s

ll -1 \\ A

\\oj

Ai'

/

/

ș II

w

178

inspector

1

superior

s

179

inspector

1

superior

s

180

referent de specialitate

II

superior

SSD

181

inspector

1

superior

s

182

inspector

1

superior

s

183

inspector

1

principal

s

184

referent

III

superior

M

185

inspector

I

superior

s

186

referent

IA

M

187

COMPARTIMENTUL

AUTORIZARE

ACT1VITATI ECONOMICE

consilier

1

superior

s

188

inspector

I

superior

s

189

inspector

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

grad profesional

190

CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE Șl PROMOVARE TURISTICĂ PITEȘTI

director

11

S

191

inspector de specialitate

IA

S

192

inspector de specialitate

IA

S

193

inspector de specialitate

II

S

194

CABINET VICEPRIMAR

referent

IA

M

195

SECRETAR MUNICIPIU

secretar

1

S

196

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC CONTENCIOS

director executiv

I

II

S

//o-

V. Â (V / "

) ---------

*’

' t---- 1 \

\\

197

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

sef serviciu

II

s

h

” /J

198

consilier

1

superior

s

199

consilier

1

superior

s

200

consilier

I

principal

s

201

consilier

1

superior

s

202

consilier

I

superior

s

203

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT DOCUMENTE, ARHIVĂ, CURIERAT

referent

IA

M

204

referent

IA

M

205

referent

IA

M

206

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

consilier

1

superior

s

207

consilier

1

principal

s

208

consilier

I

superior

s

209

consilier

1

superior

s

210

consilier

1

superior

s

211

SERVICIUL JURIDIC

sef serviciu

II

s

212

consilier juridic

I

superior

s

213

consilier juridic

1

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/

Nivelul studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

grad profesional

214

consilier juridic

1

superior

S

215

consilier juridic

1

superior

S

216

consilier juridic

I

asistent

s

217

consilier juridic

I

superior

s

218

consilier juridic

1

asistent

s

219

BIROUL DE APLICARE A LEGILOR PROPRIETĂȚII, REGISTRUL AGRICOL

sef birou

1

II

s

220

consilier

1

superior

s

221

inspector

1

superior

s

222

inspector

I

superior

s

223

inspector

1

superior

s

224

inspector

1

debutant

s

225

BIROUL CADASTRU Șl EVIDENȚĂ PATRIMONIU

sef birou

1

II

s

țA Â Ay

X

226

inspector

1

superior

s

227

inspector

1

superior

s

, * \\------

228

inspector

1

superior

s

X A

229

consilier juridic

1

superior

s

1

230

referent de specialitate

II

superior

SSD

\\ A

II

231

COMPARTIMENTUL CALITATE Șl CONTROL INTERN, PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

consilier

superior

s

232

consilier

1

superior

s

233

CABINET SECRETAR

referent

IA

M

COMPARTIMENTE INDEPENDENTE - ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A PRIMARULUI

234

BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN

sef birou

I

11

s

235

auditor

1

superior

s

236

auditor

1

superior

s

237

auditor

1

superior

s

238

auditor

1

superior

s

239

auditor

I

superior

s

240

auditor

1

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

1

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

241

BIROUL MANAGEMENT

RESURSE UMANE

sef birou

242

consilier

243

consilier

244

consilier

245

inspector

246

inspector

247

consilier

248

CABINET PRIMAR

249

250

251

252

COMPARTIMENT COMUNICARE

consilier

253

consilier

254

consilier

'Numarde^^

Total

Nr.total de funcții publice

206

Nr.total de înalți funcționari publici

0

Număr total funcții publice de conducere

26

Număr total funcții publice de execuție

180

Număr total de funcții contractuale de conducere

l

Număr total de funcții contractuale de execuție

44

Număr demnitari

3

Număr total de funcții din instituția

254

■5 i

-

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională/ grad profesional

Nivelul studiilor

Observații

de conducere

de execuție

11

S

superior

S

superior

s

superior

s

1

superior

s

1

superior

s

1

superior

s

consilier

IA

S

consilier

IA

S

consilier

IA

s

consilier

IA

s

1

superior

s

1

asistent

s

1

superior

s