Hotărârea nr. 264/2019

HCL privind modificarea HCL nr.142-2014


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 142/2014 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38201/21.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

  • - Adresa Centrului Cultural Pitești nr. 1595/21.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr.38434/21.08.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 142/2014 referitoare la aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că un post de maestru studii canto, gradul IA se transformă în referent de specialitate, gradul IA.

Art.II. Centrul Cultural Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Căfugăru

Pitești,

Nr.264 din 29.08.2019