Hotărârea nr. 263/2019

HCL privind modificarea HCL nr.141-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 141/31.03.2016 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38496/21.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

  • - Adresa nr. 1678/21.08.2019 a Fotbal Club Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 38471/21.08.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexele nr.l și nr.2 la H.C.L. nr. 141/31.03.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Fotbal Club Argeș, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că în cadrul Compartimentului Administrare Baze Sportive se înființează un post de îngrijitor.

Art. II. Fotbal Club Argeș va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


E DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate,

i crrnrTAn


I SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.263 din 29.08.2019