Hotărârea nr. 262/2019

HCL privind aprobarea PUZ -statie depozitare gaze naturale - DN 65 B


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția

„Stație de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) și stație distribuție GPL pentru autovehicule”

amplasament: DN 65B, în extravilanul localității Pitești, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 19414 din 18.04.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.14 din 19.08.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr.12 din 20.08.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr.38221 din 20.08.2019.

  • - Avizul comisiei de specialitate a consiliului local cuprins în raportul nr. 39084/2019;

Văzând prevederile art.136 alin.(3), lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrațiv-teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.a), din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru investiția: „Stație de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) și stație distribuție GPL pentru autovehicule” amplasată în extravilanul localității Pitești, DN 65B, jud. Argeș, pe terenul în suprafață de 3010 mp, proprietatea S.C. DENISSON ENERGY S.R.L., potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) . Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) . Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

  • (5) . Terenul care face obiectul acestei hotărâri se introduce în intravilanul municipiului Pitești și se încadrează în zona „D” de impozitare; H.C.L. nr.265/2002 se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului S.C. DENISSON ENERGY S.R.L. cu sediul în județul Sibiu, comuna Șelimbăr, sat Șelimbăr nr.l, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR AndreLCatălin Călugăru

Pitești,

Nr.262 din 29.08.2019