Hotărârea nr. 261/2019

HCL privind aprobarea PUZ -statie distributie carburanti-DN65 B


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția „ Stație distribuție carburanți (compusă din 3 pompe, cabină poartă, stație cu magazin și zonă gastro, parcare, semnalistică, împrejmuire teren, racord rutier și organizare de șantier)” amplasament: DN 65B, în extravilanul localității Pitești, jud. Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare si consultare a publicului nr. 57196 din 03.12.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 12 din 29.07.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr. 09 din 30.07.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 36048 din 01.08.2019.

  • - Avizul comisiei de specialitate a consiliului local cuprins în raportul nr.39084/2019;

Văzând prevederile art.136 alin.(3), lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit. a), din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru investiția: „Stație distribuție carburanți (compusă din 3 pompe, cabină poartă, stație cu magazin și zonă gastro, parcare, semnalistică, împrejmuire teren, racord rutier și organizare de șantier)” amplasată în extravilanul localității Pitești, DN 65B, jud. Argeș, pe terenul în suprafață de 7920 mp, proprietatea S.C. SOCAR PETROLEUM S.A, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) . Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) . Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) . Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

  • (5) . Terenul care face obiectul acestei hotărâri se introduce în intravilanul municipiului Pitești și se încadrează în zona „D” de impozitare; H.C.L. nr.265/2002 se modifică cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantului S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. cu sediul în București, Sector 1, Str. Pechea nr.32-36, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, ( SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.261 din 29.08.2019