Hotărârea nr. 260/2019

HCL privind aprobarea PUZ Complex rezidential - Razboieni nr.8

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția ”Complex rezidențial - Clădiri locuințe colective și spații cu altă destinație” amplasată în municipiul Pitești, strada Războieni nr.8

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.57196 din 03.12.2018;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.l 1 din 23.07.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr.07 din 25.07.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr.35400 din 30.07.2019.

  • - Avizul comisiei de specialitate a consiliului local cuprins în raportul nr.39084/2019;

Văzând prevederile art.136 alin.(3), lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit.a), din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru investiția: "Complex rezidențial locuințe colective și spații cu altă destinație” amplasată pe terenul în suprafață de 5550,00 m2, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Războieni nr.8, proprietatea soților

, potrivit anexei care face parte integrantă din


prezenta hotărâre.

  • (2) . Raportul de informare și consultare a publicului este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

  • (3) . Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) . Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitanților                          ____________ 7_ _________________


Pitești,

Nr. 260 din 29.08.2019