Hotărârea nr. 26/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.185-2012


JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 185/29.11.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției Tehnice nr. 3475/22.01.2019;

-Adresa nr. 13824/07.09.2018 a Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Muncipiului Pitești sub nr. 41199/07.09.2018;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr.4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Văzând prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G, nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ale Legii nr 189/2000 privind aprobarea O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Art. 1 alin. (4) al H.C. L. nr. 185/29.11.2012 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 1 (4) Beneficiarul locului de parcare persoană fizică achită tariful de 120 lei/an, inclusiv T, VA., respectiv tariful de 120 lei/an plus T. VA, pentru persoanele juridice, pentru intervalul Luni - Vineri: 16°° -O900, Sâmbătă și Duminică, permanent. ”

Art.II Se modifică și se completează anexa la H.C.L. nr. 185/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea în folosință a locurilor de parcare situate în parcările de reședință amenajate în Municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • A. Art. 7 se modifică și se completează și va avea urniătoriiLcuprihș:

„Art. 7 (1) După atribuirea locului de parcare, Serviciu)/Public    Exploatare a

Patrimoniului Municipiului Pitești eliberează un abonamenfwcâabll pe o perioadă de 24 luni, numai după achitarea tarifului integral.

TTXToL".  /

 • (2) în parcarea de reședință, deținătorul unui abonament de parcare are un drept exclusiv asupra acestuia în intervalul Luni - Vineri: 1600 -O900, Sâmbătă și Duminică permanent, în restul timpului, locul de parcare va putea fi utilizat și de alți deținători de autovehicule.

 • (3) Abonamentele tip reședință se eliberează pentru un singur autovehicul și nu sunt transmisibile.

 • (4) în cazul în care solicitantul căruia i s-a atribuit loc de parcare în parcarea de reședință nu achită în termen de 15 zile de la data atribuirii tariful aferent, acesta va pierde locul de parcare atribuit, loc ce va fi atribuit altor solicitanți.”

 • B. Art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 8 Abonamentele tip reședință se pot elibera și pentru perioade mai mici de 24 luni, în situația în care procedura de atribuire are loc la o dată ulterioară atribuirii pentru întreg imobilul, astfel încât expirarea abonamentelor să fie la același termen.”

 • C. Art 11 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: „Art. 11 Utilizatorii parcărilor de reședință au următoarele obligații:

 • a. să achite la timp tarifele de folosință pentru locurile de parcare utilizate;

 • b. să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor;

 • c. să păstreze curățenia în parcaje, iar pe perioada iernii să efectueze deszăpezirea;

 • d. să nu întreprindă nicio acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

 • e. să asigure eliberarea necondiționată a locurilor de parcare în situația necesității efectuării unor lucrări edilitare care impun ocuparea temporară a acestora sau dacă spațiului respectiv i s-a atribuit altă destinație, cazuri în care li se vor restitui sumele încasate anticipat drept tarif;

 • f. să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor de reședință toate documentele referitoare la acestea;

 • g. să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajului ca urmare a unor manevre greșite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului;

 • h. să nu mențină ridicat dispozitivul de blocare în intervalul Luni - Vineri: 900 -J600-,

 • D. Art. 12 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

„Art. 12 în parcările de reședință sunt interzise:

 • a. blocarea accesului în parcare;

 • b. efectuarea de lucrări de reparații și întreținere a autovehiculului în perimetrul parcajului;

 • c. amplasarea de dispozitive neagreate de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru menținerea liberă a locurilor de parcare;

 • d. staționarea pe locurile de parcare de reședință în intervalul Luni -Vineri: 1600 - 09M, Sâmbătă și Duminică permanent, fără a deține abonament de parcare;

 • e. amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea Jocurilor de parcare, fără avizul Serviciul Public de

Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.”

 • E. Art. 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15 (1) După primirea documentelor asociațiile de ptdprfetari le vor depune la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului' Pițeștvp# bază de tabele centralizate, urmând a fî înștiințați despre data, ora și locul la care va avlea^fpc' procedura de

atribuire, precum și de numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință aferentă imobilului/imobilelor din care fac parte;

 • (2) Pe lângă documentele necesare participării la procedura de atribuire, asociațiile de proprietari vor depune și un proces-verbal semnat de președinți și administratori, din care să rezulte modul de repartizare pe fiecare loc de parcare în parte, precum și semnăturile solicitanților;

 • (3) în situația în care numărul total de locuri de parcare trebuie repartizat mai multor asociații de proprietari, procesul-verbal de la alin. (2) va fi semnat de toți președinții și administratorii asociațiilor;

 • (4) Asociațiile de proprietari au obligația de a informa solicitanții cu privire la data, ora și locul în care se va desfășură procedura de atribuire a locurilor de parcare, depunând în acest sens la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, tabelul semnat de către toți solicitanții de locuri de parcare.”

 • F. Art. 20 se modifică și se completează având următorul cuprins:

„Art. 20 (1) Președintele comisiei de atribuire va anunța numărul de locuri din parcarea de reședință arondate imobilului, numărul de solicitanți admiși la procedură precum si modul de desfășurare a acesteia.

 • (2) Procedura de atribuire se va desfășură respectându-se ordinea de priorități astfel:

 • a) persoanele fizice proprietare cu domiciliul la adresa menționată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu, care beneficiază de una din prevederile Legii nr. 448/2006, republicată;

 • b)  persoanele fizice/juridice domiciliate/proprietare la adresa menționată pentru atribuire, proprietare ale unui autovehicul înmatriculat la adresa de domiciliu/sediu;

 • c) persoanele fizice domiciliate/proprietare sau persoanele juridice proprietare ale apartamentului la adresa menționată pentru atribuire cu autovehicule înmatriculate pe societăți comerciale;

 • d) proprietarii de apartamente care nu dețin autovehicule în înțelesul prezentului Regulament;

 • e) persoanele fizice domiciliate/proprietare la adresa menționată pentru atribuire având în proprietate al doilea autovehicul.

 • (3) Persoanele care nu au depus documente în termen și persoanele care nu s-au prezentat pentru achitarea abonamentului tip reședință în perioada stabilită, pot participa ulterior în cadrul unei proceduri de închiriere organizată separat de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru locurile de parcare rămase neatribuite. Dosarele vor fi soluționate în ordinea cronologică a înregistrării acestora în cadrul instituției”

 • G. Art. 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 21 (1) în cazul în care numărul locurilor de parcare din parcarea de reședință aferentă imobilului este mai mare decât numărul solicitanților admiși la procedură, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare solicitant la tariful aprobat.

 • (2) în cazul în care există mai multe solicitări pentru același loc de parcare, atribuirea se face prin licitație cu strigare, prețul de pornire fiind cel stabilit prin tariful aprobat potrivit hotărârii consiliului local, operațiune ce va fi organizată de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, sub condica prevăzută la art. 22.

 • (3) Prețul de pornire al licitației este de 120 IgU inclusiv ȚPA/an, pentru

persoanele fizice, și 120 lei, plus TVA/an, pentru persoapete^pridipp^ corespunzător tarifului aprobat prin hotărârea consiliului local.             j £/          \ î£î 4

 • (4) Atribuirea și repartizarea locurilor de parcare cade în sarcina Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, în baza deciziei comisiei.”

 • H.  Art. 26 se modifică și se completează având următorul cuprins:

„Art. 26 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă persoanele fizice și juridice, proprietari sau deținători cu orice titlu ai autovehiculelor, pentru următoarele fapte:

 • a.  cu amendă de la 400 lei la 600 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 și art. 12;

 • b.  cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei pentru montarea dispozitivului de blocare a locului de parcare de către persoane ce nu dețin ABONAMENT de parcare tip reședință pentru locul respectiv și ridicarea dispozitivului de blocare;

 • c.  cu amendă de la 400 lei la 600 lei, pentru ocuparea unui loc în parcarea de reședință fără deținerea abonamentului de parcare pentru locul respectiv pentru intervalul Luni — Vineri: 160(> -090(, Sâmbătă și Duminică, permanent.

 • d.  cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru blocarea locului de parcare prin alte mijloace decât dispozitivul de blocare al cărui model a fost aprobat;

 • e. cu amendă de la 200 lei la 400 lei pentru modul defectuos de expunere al abonamentului de parcare tip reședință astfel încât nu permite descifrarea elementelor de identificare;

 • I.  Art. 32 se modifică și se completează având următorul cuprins:

„ Art. 32 (1) Asigurarea exclusivității locului de parcare se face de către titularul abonamentului de parcare prin montarea dispozitivului unic de blocare a locului de parcare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acesta se va meține ridicat doar în intervalul Luni - Vineri: 1600 -09°°, Sâmbătă și Duminică permanent.

 • (2) Dispozitivul de blocare se va monta doar în parcările de reședință unde acest lucru nu împiedică obstrucționarea căilor de circulație, colectarea gunoiului menajer, deszăpezirea parcării, etc. Dispozitivul de blocare este interzis în zona centrală a Municipiului Pitești și în parcările stradale.

 • (3) Montarea dispozitivului de blocare se face numai cu avizul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

 • J.  Art. 33 se modifică și se completează având următorul cuprins:

„Art. 33 (1) La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare tip reședință, deținătorul beneficiază de un nou abonament pentru încă 24 luni, cu condiția achitării tarifului aferent în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării abonamentului de parcare deținut anterior, în caz contrar se va pierde locul de parcare atribuit.

 • (2) Pentru prelungirea perioadei de valabilitate se va face verificare on-line a titularului abonamentului de parcare/proprietar apartament care să ateste că acesta nu figurează cu debite restante la bugetul local.

 • (3) în termen de 15 zile de la primirea documentelor, asociațiile de proprietari au obligația de a le depune la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, pe bază de tabele centralizate.

 • (4) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești transmite asociațiilor de proprietari procesele verbale de prelungire a abonamentelor cu 15 zile înainte de expirarea acestora, urmând a fi validate de asociațiile de proprietari.

 • (5) în cazul în care titularul abonamentului de parcare tip reședință, renunță la locul de parcare, nu mai solicită prelungirea abonamentului sau își schimbă domiciliul, locul de parcare respectiv se va atribui conform prevederilor din regulament.

 • (6) Dacă titularul abonamentului înstrăinează apartamentul, locul de parcare va fi atribuit noului proprietar și/sau persoanelor prevăzute la.art: 3 alin; (9).

 • (7) în cazul în care se impune desființarea locului, de parcafe\sau abonatul își schimbă domiciliul, titularul abonamentului de parcare tip reședință, p'pate solicita în

xșP'Vc5'111 fffs

scris, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a abonamentului, restituirea sumei din tariful cuprins între momentul renunțării și momentul expirării abonamentului. Restituirea sumei se va face în termen de maxim 45 zile de la depunerea solicitării la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

 • (8) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești poate solicita oferte de la producătorii de dispozitive de blocare pentru a le va pune la dispoziția asociațiilor de proprietari interesate.

Art.III (1) Abonamentelor valabile eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri le sunt aplicabile prevederile HCL nr. 185/29.11.2012 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta hotărâre.

 • (2) De la prevederile alin. (1), fac excepție prevederile privind cuantumul tarifului abonamentelor de reședință, care rămâne neschimbat până la expirarea acestuia, pentru cele eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 • (3) La expirarea perioadei de valabilitate a abonamentelor prevăzute la alin. (1), încheierea unui nou abonament se face potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV Direcția Tehnică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Poliția Locală a Municipiului Pitești, Administrația Domeniului Public Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2019.

Pitești,

Nr. 26 din 31.01.2019