Hotărârea nr. 259/2019

HCL privind stabilirea unor amplasament pentru opeartiuni specifice campaniilor electorale

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor amplasamente pe domeniul public în scopul desfășurării operațiunilor specifice campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile legale

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referat de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.37509/12.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. “c” din Codul administrativ;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă următoarele amplasamente, în scopul campaniilor electorale, astfel:

 • a) zona platoul din spatele teatrului Alexandru Davila;

 • b) alee acces dintre Casa Sindicatelor și magazin Fortuna;

 • c) Găvana, zona complex Albina;

 • d) Tudor Vladimirescu, zona SC Apă Canal 2000 SA;

 • e) str.Exercițiu colț cu str.Despot Vodă;

 • f) Războieni, zona stație autobuz, plecare spre centru;

 • g) Prundu, zona complex III;

 • h) Prundu, zona fostă Piață Prundu;

 • i) Trivale, zona de lângă parcarea Supermarketului “Profî”.

(2). Amplasamentele vor fi corturi în suprafață de 9 mp (3 ml x 3 ml), iar acordurile se vor elibera pentru o perioadă de 15 zile, cu titlu gratuit.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Compartimentul Autorizare Activități Economice, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, precum și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.259 din 29.08.2019