Hotărârea nr. 258/2019

HCL privind trecerea in domeniul privat al MP a unor bunuri de retur concesionate Apa Canal


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Pitești; Raportul nr. 38358/20.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.6609/14.08.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37924/14.08.2019;

Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr. 101/12.08.2019; Raportul Comisiei de Casare a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.46221/06.08.2019; Referatul de scoatere din funcțiune întocmit de S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.44349/29.07.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.”c” și art. 361 alin. (2) și alin.(3) din Codul administrativ, ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere tară plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării, a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Valoarea de inventar a bunurilor menționate la art.l alin.(l) este de 2.489,22 lei.

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.

(2). Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/26.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

Art.3. H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, S.C. Apă CanalSE A .pitești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile ptȚpienfeiAhpăfâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


E ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate, f SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.258 din 29.08.2019

Anexa ia H.C.L. nr.


£58


Datele de identificare ale bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, care trec din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Codul de clasificare

Numărul de inventar

Valoare de inventar (lei)

Data PIF (ziua.luna.anul)

Durata normala de utilizare (luni)

1

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271977

136,61

01.01.1994

298

2

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271978

136,61

01.01.1994

298

3

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271979

136,61

01.01.1994

298

4

RECIPIENT CLOR V 800 L

2.1.27

272024

149,16

01.12.1994

287

5

RECIPIENT CLOR V 800 L

2.1.27

272025

149,16

01.12.1994

287

6

RECIPIENT CLOR V 800 L

2.1.27

272026

149,16

01.12.1994

287

7

RECIPIENT CLOR V 800 L

2.1.27

272027

149,16

01.12.1994

287

8

RECIPIENT CLOR V 800 L

2.1.27

272028

149,16

01.12.1994

287

9

RECIPIENT CLOR V 800 L

2.1.27

272034

201,51

01.07.1995

280

10

RECIPIENT CLOR 800 L

2.1.27

272035

201,51

01.07.1995

280

11

RECIPIENT CLOR 800 L

2.1.27

272036

201,51

01.07.1995

280

12

RECIPIENT CLOR 800 L

2.1.27

272037

201,51

01.07.1995

280

13

RECIPIENT CLOR 800 L

: -7/ .■ .•      •,

7

2.1.27

272038

201,51

01.07.1995

280

14

BUTOI CLOR V 800 L

71

2.1.27

271606

63,57

01.02.1988

369

15

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271607

63,57

01.02.1988

369

16

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271608

63,57

01.02.1988

369

17

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271609

63,57

01.02.1988

369

18

BUTOI CLOR V 800 L

2.1.27

271615

71,76

01.04.1989

355

TOTAL

2.489,22