Hotărârea nr. 256/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.434-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 434/13.12.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.38318/20.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa nr.29937/02.08.2019 a Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.37309/09.08.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.2 la H.C.L. nr.434/13.12.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al Direcției Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, se modifică și se completează în sensul că o funcție publică de execuție de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor se transformă în consilier, clasa I, gradul profesional debutant.

Art.II. Direcția Pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.

|R^DINTE DE ȘEDINȚĂ ^°GKeo>ghe Duțulescu

Contrasemnează pentru legalitate, ( SECRETAR Andrei-Cătălin Calugăru

Pitești,

Nr.256 din 29.08.2019