Hotărârea nr. 255/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.228-2018

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 228/12.07.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 38238/20.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa nr. 6485/13.08.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 37891/14.08.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexele nr.l și nr.2 la H.C.L. nr.228/12.07.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1. Transformarea a 2 posturi de inspector, gradul IA (SSD) din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice si Reparații Străzi, în inspector de specialitate, gradul I (S);

  • 2. Transformarea a 1 post de inspector de specialitate, gradul II (S) din cadrul Biroului Administrarea Cimitirelor și Prestări Servicii Funerare, în inspector de specialitate, gradul I (S);

  • 3. înființarea a 2 posturi de inspector de specialitate, gradul IA (S), în cadrul Compartimentul Financiar Contabilitate.

    Art.II. Administrația Domeniului Public Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


'REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ

^Q/Șrbewrghe Duțulescu

Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR Andrei-Cătălin Catugăru

Pitești,

Nr.255 din 29.08.2019