Hotărârea nr. 254/2019

HCL privind aprobarea tarifelor pt. accesul la spectacole sustinute de Fliarmonica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele

Filarmonica Pitești în perioada septembrie-decembrie 2019

pentru stagiunea 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr.38331/20.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

 • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019; ;

 • - Adresa nr. 4197/19.08.2019 a Filarmonicii Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.38038/19.08.2019;

Văzând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 84 alin.(4) din Legea nr.1/2011-Legea educației naționale, ale Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată, ale Deciziei nr.203 din 27 mai 2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr.l39A din 3 mai 2011 a Curții de Apel București-Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în Monitorul Oficial nr.420 din 16 iunie 2011, a adresei nr.738/26.04.2011 a Institutului Național al Patrimoniului, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 21385/17.05.2011, ale Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ale H.G. nr.385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic, precum și ale H.C.L. nr. 186/20.06.2007 privind înființarea Filarmonicii Pitești, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1). Se aprobă nivelul tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în perioada septembrie-decembrie 2019 pentru stagiunea 2019-2020, după cum urmează:

 • a) Preț bilet concert loc categoria A - 40 lei;

 • b) Preț bilet concert loc categoria B - 25 lei;

 • c) Preț bilet concert loc categoria C - 20 lei;

 • d) Preț bilet concert extraordinar loc categoria A - 50 lei;

 • e) Preț bilet concert extraordinar loc categoria B - 40 lei;

 • f)  Preț bilet concert extraordinar loc categoria C - 30 lei;

 • g) Tarif unic bilet concert educativ - 5 lei;

 • h) Tarif abonament loc categoria A - 400 lei.

 • i) Tarif abonament loc categoria B - 300 lei.

 • j) Tarif abonament loc categoria C - 250 lei.

 • (2) . Categoriile de locuri sunt cele din diagrama anexată.

 • (3) . Pentru studenți, pensionari, șomeri, precum și pentru adulții cu handicap mediu și ușor, tariful biletului prevăzut la alin. (1) lit. (a), (b), (c), (d), (e) și (f) se reduce cu 50%.

 • (4) . Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la concerte, cu excepția celor educative, când este tarif fix.

 • (5) . Tariful include timbrul muzical (5%), taxele pentru U.C.M.R.-A.D.A., timbrul Crucii Roșii (1%) și timbrul monumentelor istorice (2%).

 • (6) . Impozitul pe spectacole se calculează și se plătește potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2.(l). Abonamentele sunt valabile doar la concertele simfonice și concertele camerale susținute de orchestra Filarmonicii Pitești.

(2). Accesul la alte spectacole organizate la centrul Multifuncțional se face exclusiv pe bază de bilet.

Art. 3. Accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești este gratuit pentru:

 • a) Cetățenii de onoare ai Municipiului Pitești;

 • b) Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român;

 • c) Posesorii legitimațiilor eliberate de Guvernul României în baza H.G. nr.385/2004 privind accesul gratuit la actul de cultură la nivel național al pensionarilor care au activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic;

 • d) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și persoanele care îi însoțesc.

Art.4. Accesul gratuit, respectiv acordarea de reduceri, se face sub condiția prezentării de către solicitanți de documente legal valabile care să ateste calitatea pentru care a fost acordată această facilitate.

Art.5. Pentru tarifele plătite de abonați, Filarmonica Pitești are obligația de a organiza minimum 4 concerte simfonice lunar pe durata stagiunii.

Art.6. Diagrama sălii de spectacole cu precizarea categoriilor de locuri este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul Municipiului Pitești.

DlM’fclJE ȘEDINȚĂContrasemnează pentru legalitate, ) SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.254 din 29.08.2019Diagrama generală

Categoria A = locurile Parter- rândurile G și H, Balcon etaj 1 - rândul E

Categoria B =locurile Parter- rândurile C-F și l-M, Balcon etaj 1-rândurile F-G, Loje etaj 1-rândurile A și C, Balcon etaj 2-rândul E Categoria C =locurile Parter - rândurile A-B, Balcon etaj 1- rândurile H-l, Loje etaj 1 - rândurile B și D, Etaj 2 - Loje, rândurile A,B,C,D și Balcon etaj 2- rândurile F-G

PARTER


SCENA

SCENA

SCENA


ETAJUL 1

SCENA


ETAJUL 216

15

14

13

12

11

10

9

“I

8

|7

6

5

4

3

2

1 1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

|7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

I7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
15

14

13

12

11

10

9

8

7 |

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3

2

1 1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

1’

4

3

2

1


12

11

10

9

8

7


6

5

4

3

2

1Balcon 2

16

15

14 11

! 12

11

10

s

8

7

5 -

1

3

2

1

18

17

615

1413

12

11

10

9

8

5

4

3

2

1

18

17

1615

14 13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1