Hotărârea nr. 253/2019

HCL privind preluarea unei suprafete de teren Schitului nr.98


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind preluarea la domeniul public al Municipiului Pitești a unei suprafețe de teren situat în strada Schitului nr.98, Municipiul Pitești, Județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.3 8086/19.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31406/03.07.2019;

-Declarația autentificată sub nr. 1601/03.07.2019 de Biroul Individual Notarial Burcea Marius, cu sediul în Municipiul Pitești, strada Justiției, blocul 1, scara B, apartamentul 1, Județul Argeș.

-încheierea nr.37329/05.07.2019 a OCPI Argeș;

Văzând prevederile art. 562 alin. (2), ale art.863 lit. ”f’ și ale art. 889 din Codul Civil, precum și ale art. 129 alin;(2) lit. ”c”, ale art.286 alin. (4), ale art.287 lit. ”b”, ale art.597 alin (2) litera ”m„ din Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se ia act de declarația domnului                      domiciliat în

municipiul Pitești, județul Argeș, de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului în suprafață de 615 m.p., situat în strada Schitului nr.98, municipiul Pitești, județul Argeș, având nr. cadastral 100922, înscris în cartea funciară nr. 100922 a municipiului Pitești, declarație autentificată sub nr. 1601/03.07.2019 la Biroul Individual Notarial Burcea Marius.

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului prevăzut la art.l în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

  • (2) Terenul se transmite în administrarea Administrației Domeniului Public Pitești, pe bază de protocol, încheiat prin grija Biroului Cadastru și Evidență în termen de 15 zile, de la data comunicării hotărârii.

  • (3) Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/1999, se completează cu influențele care decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului                       domiciliat în                             municipiul Pitești, județul

Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


| SECRETAR Anarei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.253 din 29.08.2019


Nr. Cadastral

Suprafața masurata(mp)

---------------------------------------------------------------

Adresa imobilului: Municipiul Pitesd *

615

strada Schitului, nr.98, județul Argfî

Cartea funebra Nr.

Pitești          | Intravilan/


Nr parcela

Categorie de foloeinta

Supraâtadin mauratori(ntp)

Mențiuni

l

F

615

Terenul este neimprqmuit

Total

615

..... .

B. Date referitoare la construcții

rj

Suprafita |

Cod i    ruinări»      construita

Constr,

lasGl(mp)

I

Total

Suprafața totala masurata a imobilului 615 mp

Suprafața din act=615 mp