Hotărârea nr. 252/2019

HCL privind formularea cererii de trecere a unui teren in dom public al MP


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind formularea cererii de trecere a unui teren din domeniul public al Consiliului Județean Argeș în domeniul public al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.38085/19.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

  • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.21826/09.05.2019;

  • - Adresa nr.37683/13.08.2019 a Direcției Tehnice;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”c” și ale art. 294 alin. (2), alin.(5) și alin.(7) din Codul Administrativ;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă formularea cererii de trecere a unui teren din domeniul public al Consiliului Județean Argeș în domeniul public al Municipiului Pitești

(2). Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin.(l) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să păstreze destinația actuală a terenului care face obiectul cererii prevăzut la art.l.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Consiliului Județean Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

DI^TE DE ȘEDINȚĂe Duțulescu


Contrasemnează pentru legalitate,


(SECRETAR


Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești

Nr.252 din 29.08.2019


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului:

813

Comuna Bradu, jud.Arges, Tronson DJ 659

Cartea Funciara nr.

UAT Localitatea     Bradu intravilan


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1

DR

813

împrejmuit cu gard si limita construcție intre pct: 1-2

Total

813

B. Date referitoare la construcții

Nr. constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

INVENTAR DE COORDONATE

J

Executant,         y'    Ay

Balcan Constantin / Jfll .

Semnătură si stamdila zy/U v_— Data: 19.08.2019       •

Sistem de proiecție: STEREO 70

Pct.

E(m)

N(m)

1

491052.480

370428.930

2

491059.150

370408.970

3

491058.192

370398 568

4

491061.070

370389.073

5

491064.535

370378679

6

491053.266

370376.124

7

491052.059

370378.445

8

491049.181

370381.424

9

491043.970

370383.821

10

491038.190

370384.017

11

491032.916

370373.395

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date Parafa

Semnătura si data Stampila BCPI

12

491024.498

370354.318

13

491023.323

370355.353

Suprafața totala masurata = 813 mp