Hotărârea nr. 251/2019

HCL privind aprobarea alipirii unor terenuri

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de alipire a unor terenuri înscrise în cartea funciară nr. 86345 și în cartea funciară nr. 86346

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 37718/13.08.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019,  nr.39084/2019,  nr.39113/2019,  nr.39138/2019 și

nr.39150/2019;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) litera ”c” din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă alipirea imobilului-teren, în suprafață de 720 mp cu nr. cadastral 86345, cu imobilul-teren, în suprafață de 1300 mp cu nr. cadastral 86345, rezultând un imobil cu suprafața totală de 2020 mp.

(2). Planul de amplasament și delimitare a imobilului rezultat urmare operațiunii de alipire, prevăzut la alin.(l) este cel din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Duțulescu


Contrasemnează pentru legalitate, I SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.251 din 29.08.2019


Anexă la H.C.L. nrj2.5.lj.^96.??.^

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara 1:500

Nr, cadastral Suprafața masurata Adresa imobilului                             |Mun. Pitești

2020 mp Cartier Prundu, Bulevardul Petrochimistilor, nr. 48, Jud Argeș


Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil

Situația actuala

Situația viitoare

(inainte de alipire)

(după alipire)

Nr. cad.

Suprafața Catea. de     Descrierea

(mp) folosința       imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

86345

720

lCc LOT 1 Curti-constructii

2020

lCc

Curti-constructii

86346

1300

lCc LOT 2 Curti-constructii

Total

2020

2020Parafa

Semnătură si data

Stampila BCPI