Hotărârea nr. 250/2019

HCL privind repartizarea unei locuinte ANL pt. tineri


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr.37374/12.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Procesul-verbal nr.37355/12.08.2019 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii;

-Adresa nr. 1709/31.01.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Municipiului Pitești înregistrată sub nr.5154/01.02.2019 la Primăria Municipiului Pitești,

-Sentința civilă nr.655/18.06.2018 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.7197/109/2017 privind pe Agapie Maria Codruța, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.314/R-CONT/22.02.2019 pronunțată de Curtea de Apel Pitești,

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.nr.209/04.07.2019 privind soluționarea unei contestații precum si ale H.C.L.nr.223/18.07.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Pitești, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă repartizarea în vederea închirierii a unității locative nr.13 construită în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, din blocul nr.49 ANL, cartier Trivale, doamnei.

cu domiciliul în

Pitești, jud.Argeș și adresa de corespondență Pitești,

.jud.Argeș.

(2). în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri, beneficiara repartiției se va prezenta la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești pentru încheierea contractului de închiriere.

(3). Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea valabilității repartiției.

Art.2.(l). Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va perfecta contractul de închiriere în condițiile O.G. 40/1999, cu modificările și completările ulterioare privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe.

(2). Contractul de închiriere se încheie pe o perioada de 5 ani, calculați de la data semnării acestuia, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile legii, prin hotărârea consiliului local.

Art.3. La data adoptării prezentei hotărâri, se radiază poziția nr.2 din Anexa la H.C.L. nr.372/10.10.2017.

Art.4. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și doamnei

de către Secretarul Municipiului Pitești. Â

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

// ;AGireor&he DuțUlescu


D^ ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.250 din 29.08.2019