Hotărârea nr. 25/2019

HCL privind aprobare preturi locale la serv. publice de alimentare cu energie termica

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor locale la serviciile publice de alimentare cu energie termică, practicate de către S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 4306/28.01,2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

-Adresele S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești nr.413/23.01.2019, nr.12171/11.12.2018, respectiv nr. 12093/07.12.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.3727/23.01.2019, nr.58981/11.12.2018, respectiv nr.58627/10.12.2018;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.4/22.01.2019;

Văzând și prevederile art 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 alin. (10) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, ale O.G. nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, ale HCL nr. 40/15.02.2018 privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației în municipiu] Pitești;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prețul local de 355,37 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru activitatea de producere a energiei termice pe bază de gaze naturale, în centralele de cvartal și pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice sub formă de apă fierbinte, pentru Municipiul Pitești, destinată populației, agenților economici și instituțiilor publice, potrivit anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă prețul local de 376,85 lei/Gcal, exclusiv TVA, pentru activitatea de producere pe bază de gaze naturale, în centrale termice de zona și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinată populației, agenților economici și instituțiilor publice din municipiul Pitești, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă prețul local mediu de 366,22 lei/Gcal, exclusiv               energia

termică furnizată agenților economici și instituțiilor publice din municipiu) P-k-eștT, ipdjiferent de sursa de producere.                                                                            1]

Art.4 Se aprobă prețul local mediu de 439,54 lei/Gcal, inclpsiV TVA, pentru energia termică furnizată populației din municipiul Pitești, indiferent de sursa de producelte/ȚU

Art.5 Prețul de facturare pentru agenții economici și instituțiile publice se calculează astfel:

Q{xP{ + Q-,xP2

Q} +02


în care:


Qi este cantitatea de energie termică furnizată agenților economici și instituțiilor publice din rețelele aferente C.T. zonă (Gcal);

Pi este prețul energiei termice furnizată agenților economici și instituțiilor publice din rețelele aferente C.T. zonă (lei/Gcal);

Q2 este cantitatea de energie termică furnizată agenților economici și instituțiilor publice din rețelele aferente C.T. cvartal (Gcal);

P2 este prețul energiei termice furnizată agenților economici și instituțiilor publice din rețelele aferente C.T. cvartal (lei/Gcal);

Art.6 Subvenția unitară ce se acordă din bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local de facturare, se calculează astfel:

Su= Petm~ Pl [lei/Gcal], unde:

Su este subvenția unitară ce este asigurată de la bugetul local;

Petm este prețul mediu local al energiei termice (lei/ Gcal), determinat astfel:

Q\XP\ + Q-,xP2 Qi + Q7


în care:


Qi este cantitatea de energie termică produsă în C.T. zonă și furnizată populației (Gcal);

Pi este prețul energiei termice produsă în C.T. zonă și furnizată populației (lei/Gcal);

Q2 este cantitatea de energie termică produsă în C.T. cvartal și furnizată populației (Gcal);

P2 este prețul energiei termice produsă în C.T. cvartal și furnizată populației (lei/Gcal);

Pl este prețul local de facturare al energiei termice livrate populației prin sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Art.7 (1) Prețurile aprobate prin prezenta hotărâre se aplică pentru prestațiile efectuate începând cu data de 01.04.2019, dată la care HCL nr. 245/19.06.2014, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

(2) S .C. Termo Calor Confort S.A. are obligația să întreprindă demersurile prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea avizului din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prețurile aprobate potrivit prezentei hotărâri.

Art.8 S.C. Termo Calor Confort S.A., Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat „Termoserv Argeș”, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează:


Pitești

Nr. 25 din 31.01.2019

STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru prețul local de producere, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în C.T. cvartal


Specificație

Preț aprobat

Pondere în preț [%]

Total lei

lei/Gcal

0

1

2

3

4

I.

CHELTUIELI VARIABILE

15.057.931,50

242,8699

68,34%

Combustibil tehnologic

13.790.262,26

222,4236

62,59%

Energie electrică tehnologică

1.086.867,72

17,5301

4,93%

Apă brută sau pretratată

180.201,52

2,9065

0,82%

Alte cheltuieli

600,00

0,0097

0,00%

II.

CHELTUIELI FIXE, din care:

5.794.850,69

93,4653

26,30%

a)

Cheltuieli materiale:

1.455.889,69

23,4821

6,61%

- materiale

282.054,00

4,5493

1,28%

- amortizare

416453,58

6,7170

1,89%

- redevența

29.349,11

0,4734

0,13%

- cheltuieli pentru protecția mediului

1.000,00

0,0161

0,00%

- energie electrică, apă (netehnologice)

6.300,00

0,1016

0,03%

- reparații executate cu terții

216.523,00

3,4923

0,98%

- studii și cercetări

29.349,00

0,4734

0,13%

- alte servicii executate cu terții:

252.748,00

4,0766

1,15%

- colaboratori

60.110,00

0,9695

0,27%

- comisioane și onorarii

29.662,00

0,4784

0,13%

- protocol, reclamă și publicitate

3.662,00

0,0591

0,02%

- deplasări, detașări, transferări

1.465,00

0,0236

0,01%

- poșta și telecomunicații

44.309,00

0,7147

0,20%

- alte servicii executate de terți

113.540,001

1,8313

0,52%

- alte cheltuieli

222.113,00

3,5825

1,01%

b)

Cheltuieli cu munca vie:

4.335.561,00

69,9284

19,68%

- salarii

4.155.463,00

67,0236

18,86%

- contribuție asiguratorie de munca (2,25%)

93.498,00

1,5080

0,42%

- fond handicap

86.600,00

1,3968

0,39%

-alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,0000

0,00%

c)

Cheltuieli financiare

3.400,00

0,0548

0,02%

III.

CHELTUIELI TOTALE ( I + II )

20.852.782,19

336,3352

94,64%

IV.

Profit 5%

1.042.639,11

16,8168

4,73%

V.

Cota de dezv.modernizare SACET

137.640,00

2,2200

0,62%

VI.

VENITURI

22.033.061,30

VII.

CANTITATE LIVRATA (Gcal)

62.000

VIII.

Preț - lei/Gcal

355,37

100,00%

STRUCTURA

pe elemente de cheltuieli pentru prețul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă în C.T. zonă

Specificație

Preț aprobat

Pondere în preț [%]

Total lei

lei/Gcal

0

1

2

3

4

I.

CHELTUIELI VARIABILE

28.527.666,78

266,6137

70,75%

Combustibil tehnologic

25.475.563,57

238,0894

63,18%

Energie electrică tehnologică

2.034.244,26

19,0116

5,04%

Apă brută sau pretratată

1.011.826,66

9,4563

2,51%

Alte cheltuieli

6.032,29

0,0564

0,01%

II.

CHELTUIELI FIXE, din care:

9.648.823,48

90,1759

23,93%

a)

Cheltuieli materiale:

2.160.785,48

20,1943

5,36%

- materiale

440.576,51

4,1175

1,09%

- amortizare

329.664,19

3,0810

0,82%

- redevența

50.650,89

0,4734

0,13%

- cheltuieli pentru protecția mediului

7.000,00

0,0654

0,02%

- energie electrică, apă (netehnologice)

11.000,00

0,1028

0,03%

- reparații executate cu terții

451.725,00

4,2217

1,12%

- studii și cercetări

50.650,89

0,4734

0,13%

- alte servicii executate cu terții:

436.194,00

4,0766

1,08%

- colaboratori

103.738,00

0,9695

0,26%

- comisioane și onorarii

51.190,00

0,4784

0,13%

- protocol, reclamă, publicitate

6.320,00

0,0591

0,02%

- deplasări, detașări, transferări

2.528,00

0,0236

0,01%

- poșta și telecomunicații

76.469,00

0,7147

0,19%

- alte servicii executate de terți

195.949,00

1,8313

0,49%

- alte cheltuieli

383.324,00

3,5825

0,95%

b)

Cheltuieli cu munca vie:

7.482.338,00

69,9284

18,56%

- salarii

7.171.524,00

67,0236

17,79%

- contribuție asig. (CAS 2,25%)

161 359,00

1,5080

0,40%

- fond handicap

149.455,00

1,3968

0,37%

- alte cheltuieli cu munca vie

0,00

0,0000

0,00%

c)

Cheltuieli financiare

5.700,00

0,0533

0,01%

III.

CHELTUIELI TOTALE ( I + II )

38.176.490,26

356,79

94,68%

IV.

Profit

1.908.824,51

17,84

4,73%

V.

Cota de dezvoltare modernizare SACET

237.540,00

2,22

0,59%

VI.

VENITURI

40.322.855

VII.

CANTITATE LIVRATA (Gcal)

107.000

VIII.

Preț - lei/Gcal

376,85

100,00%