Hotărârea nr. 248/2019

HCL privind predarea catre MDRAP -sala de educatie fizica S.G. Tudor Musatescu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot

”Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr. 3, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 37202/09.08.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit. ”c” din Codul Administrativ, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ,


HOTĂRĂȘTE :


Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Pitești strada Vasile Pârvan nr.3, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, în suprafață de 3.564 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 91532, nr. topo 91532, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” din municipiul Pitești, str. Vasile Pârvan nr. 3, județul Argeș".

Art.2. Amplasamentul prevăzut la alin.(l) este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15


ani.


Art.6. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.W DE ȘEDINȚĂ


Contrasemnează pentru legalitate, ( SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.248 din 29.08.2019