Hotărârea nr. 247/2019

HCL privind trecerea in dom privat al MP a unor bunuri retur SC Apa Canal

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de Primarul Municipiului Pitești; Raportul nr. 37155/09.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

- Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.5862/18.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 33859/18.07.2019;

Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.78/26.06.2019; Raportul Comisiei de Casare a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.36307/24.06.2019; Referatul de scoatere din funcțiune întocmit de S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, nr.33518/10.06.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.”c” și art. 361 alin. (2) și alin.(3) din Codul administrativ, ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale Regulamentului privind transmiterea fără plată și valorificarea unor bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l(l) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Pitești, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării, a unor bunuri de retur de natura mijloacelor fixe, concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea de inventar a bunurilor menționate la art. 1 alin.(l) este de 58.987,86 lei.

Art.2 (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/26.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

Art.3 H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare se modifică potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezenței hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.                Â N / ' x

Pitești,

Nr.247 din 29.08.2019DIOTE DE ȘEDINȚĂ rgHe DtițulescuAnexa la H.C.L. nr.Ail™......../.™?L...9^..".....2O19

Datele de identificare ale bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe concesionate S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești, care trec din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

Nr. crt

Denumirea mijlocului fix

Adresa

Codul de clasificare

Numărul de inventar

Valoare de inventar (lei)

Data PIF

(ziua,luna,anul)

Durata normala de utilizare (luni/ani)

Punct de lucru

1

ELPOMPA SUBMERSIBILA

Pitești, strada George Cosbuc (Statia de Repompare Zin)

2.1.17.1.1.1

232967

15,87

01.08.1992

84/7

Apa Pitești

2

POMPA EPET AFERENTA STATIE POMPE

Pitești, strada Schitului (Statia de Pompare Schitului)

2.1.17.1.1.1

231784

27,70

01.01.1986

84/7

Apa Pitești

3

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120104

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

4

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120105

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

5

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120106

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

6

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120107

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

7

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120108

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

8

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120109

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

9

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120110

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

10

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120111

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

11

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120112

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

12

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120113

128,84

01.01.1954

360 / 30

Apa Pitești

13

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120114

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

14

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120115

128,84

01.01.1954

360 / 30

Apa Pitești

15

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120116

128,84

01.01.1954

360 / 30

Apa Pitești

16

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120117

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

17

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120118

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

18

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120119

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

19

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120120

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

20

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120121

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

21

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120122

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

22

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120123

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

23

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120124

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

24

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120125

128,84

01.01.1954

360 / 30

Apa Pitești

25

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120126

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

26

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120127

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

27

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120128

128,84

01.01.1954

360 / 30

Apa Pitești

28

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120129

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

29

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120130

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

30

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120131

128,84

01.01.1954

360/30

Apa Pitești

31

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120173

77,83

01.12.1959

360 / 30

Apa Pitești

32

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120174

77,83

01.12.1959

360/30

Apa Pitești

33

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120276

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

34

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120277

311,44

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

35

PUT CAPTAREH 12-15

•£ . t UI Ir

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120278

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

36

PUT CAPTAREH 12-15

7/ Go x / /----\

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120279

311,44

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

37

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120280

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

38

PUT CAPTAREH 12-15

---

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120281

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

39

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120282

311,44

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

40

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120283

311,44

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

41

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120284

311,44

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

42

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120285

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

43

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120286

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

44

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120287

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

45

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120288

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

46

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120289

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

47

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120290

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

48

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120291

311,44

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

49

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120292

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

50

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120293

311,44

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

51

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120294

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

52

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120295

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

53

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120296

311,52

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

54

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120297

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

55

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120298

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

56

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120299

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

57

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120300

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

58

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120301

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

59

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120302

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

60

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120303

311,52

01.02.1964

360/30

Apa Pitești

61

/■■ -          ———i \     V

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120304

311,52

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

62

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120305

311,52

01.02.1964

360 / 30

Apa Pitești

63

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120532

225,96

01.02.1969

360/30

Apa Pitești

64

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120533

225,96

01.02.1969

360/30

Apa Pitești

65

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120534

225,96

01.02.1969

360/30

Apa Pitești

66

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

120535

225,96

01.02.1969

360/30

Apa Pitești

67

PUT CAPTARE

Pitești, Calea Câmpulung - Zona Piatra Craiului, Râul Doamnei

1.8.1

121280

7.487,43

01.06.1982

360/30

Apa Pitești

68

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

120934

1.350,44

01.08.1975

360/30

Apa Pitești

69

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121019

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

70

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121020

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

71

PUT CAPTARE H 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121021

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

72

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121022

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

73

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121023

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

74

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121024

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

75

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121025

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

76

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121026

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

77

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121027

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

78

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121028

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

79

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121029

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

80

PUT CAPTAREH 12-15

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

121030

304,50

01.01.1977

360/30

Apa Pitești

81

PUT CAPTARE 150 - 180 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123008

7.487,43

01.07.1974

360 / 30

Apa Pitești

82

PUT CAPTARE 150 - 180 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123009

7.487,43

01.07.1969

360/30

Apa Pitești

83

PUT CAPTARE 150 - 180 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123010

7.487,43

01.07.1969

360 / 30

Apa Pitești

84

PUT CAPTARE 120- 150 M

a.3<»

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123011

7.487,43

01.06.1969

360/30

Apa Pitești

85

PUT CAPTARE 12-15 M

//Wr.

\ C

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123012

311,44

01.06.1969

360 / 30

Apa Pitești

86

PUT CAPTARE 12- 15 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123013

311,44

01.06.1969

360 / 30

Apa Pitești

87

PUT CAPTARE 12- 15 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123014

311,44

01.06.1969

360 / 30

Apa Pitești

88

PUT CAPTARE 12- 15M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123015

311,44

01.06.1969

360 / 30

Apa Pitești

89

PUT CAPTARE 12 - 15 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123016

311,44

01.06.1969

360 / 30

Apa Pitești

90

PUT CAPTARE 12 - 15 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123017

311,44

01.06.1969

360/30

Apa Pitești

91

PUT CAPTARE 12 -15 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123018

311,44

01.06.1969

360/30

Apa Pitești

92

PUT CAPTARE 12 - 15 M

Pitești, Calea Câmpulung (Uzina de Apa Pitești 1 - Râul Argeș

1.8.1

123019

311,44

01.06.1969

360/30

Apa Pitești

TOTAL

58.987,86