Hotărârea nr. 246/2019

HCL privind aprobarea Regulamentului atestare pers. fizice pt. administrarea condominii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul de specialitate nr. 26691/06.06.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Văzând prevederile art.10, art.63 și ale art. 64 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr.273/26.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea atestării persoanei fizice și autorizarea persoanei juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii în municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Viceprimarul Municipiului Pitești Laurențiu Marian Zidaru, Direcția Servicii Publice și Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului.

E ȘEDINȚĂ

seuContrasemnează pentru legalitate, 1 SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.246 din 29.08.2019

Anexa la H.C.L. nr^^âQ. 0^,2019

Art.l Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.

Art.2 Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie.

Art.3 Administratorii sunt angajați pe bază de contract individual de muncă sau contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, pot îndeplini funcția de administrator dacă obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018. Certificatele de calificare profesională vor sta la baza emiterii certificatului de atestare pentru administrare de condominii, în condițiile Legii nr. 196/2018 și prezentului regulament.

Art.5 Pot fi atestate ca administrator de condominii numai persoanele fizice care au capacitate deplină de exercițiu, prezintă garanții materiale și profesionale pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, stabilite în condițiile legii.

Art.6 (1) în vederea obținerii atestatului, persoanele fizice interesate vor depune la Compartimentul Relații Publice (Centrul de Informații pentru Cetățeni) al Primăriei Municipiului Pitești, următoarele documente:


 • -  cerere tip, conform Anexei nr. 1;

  te cazul) - copii

  I .....


 • -  actele de stare civilă (act de identitate, certificat de căsătorie - dacă

certificate pentru conformitate cu originalul;

/ — />

j /

X / ■ .


curriculum vitae;                                                               v->-

acte de studii (minim diplomă de bacalaureat)- copie certificată pentru conformitate originalul;

certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 - copie certificată pentru conformitate cu originalul;

cazierul judiciar conform prevederilor art. 10 alin. (6), lit. b, din Legea nr. 196/2018 - în original și în termenul de valabilitate;

cazierul fiscal - în original și în termenul de valabilitate;

adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii - în original și în termenul de valabilitate.

 • (2) Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

 • (3) La depunerea dosarului solicitanții vor prezenta și actele originale care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării lor.

Art.7 Persoanele fizice, la propunerea compartimentului specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, sunt atestate de către primar, în baza unei hotărâri a consiliului local. Atestatul de administrator de condominii , este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.8 Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator.

Art.9 Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art. 10 Se aprobă modelul cererii tip, pentru persoana fizică, în vederea eliberării certificatului de atestare, potrivit Anexei nr.l la Regulament.

Art.l 1 Se aprobă modelul și conținutul certificatului de atestare, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Art. 12 Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art.13 Componența comisiei pentru analizarea cererilor privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii se aprobă prin dispoziție a Primarului Municipiului Pitești, va avea în componență 7 (șapte) membri, din care un membru va îndeplini funcția de secretar și va fi condusă de Viceprimarul Laurențiu Marian Zidaru, în calitate de președinte al acesteia. Comisia analizeaza documentele depuse de solicitanti, propune admiterea/respingerea solicitării si inițierea unui proiect de hotărâre în acest sens.

Domnule Primar,

Subsemnatul/subsemnata_____________________________________________________

fiul/fiica lui___________________________și_______________________, născut(ă) în anul_________luna

____________________, ziua____, în_______________________________, județul/sectorul_____________, domiciliat(ă) în_____________________________, str.___________________________________, nr.___, bl.___, sc.___, ap.___,

județul/sectorul_______________, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria__nr._______, CNP

|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|,solicit eliberarea certificatului de atestare, în

condițiile Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii aprobat prin HCL nr. /___________2019.

Declar pe propria răspundere că îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anexez prezentei următoarele înscrisuri:

 • -  actele de stare civilă (act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie - dacă este cazul) - copii certificate pentru conformitate cu originalul;

 • -  curriculum vitae;

 • -  acte de studii (minim diplomă de bacalaureat)- copie certificată pentru conformitate cu originalul;

 • -  certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 - copie cetificată pentru conformitate cu originalul;

 • -  cazierul judiciar conform art. 10 alin. (6), lit. b, din Legea nr. 196/2018 - în original și în termenul de valabilitate;

 • -  cazierul fiscal - în original și în termenul de valabilitate;

 • -  adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii - în original și în termenul de valabilitate.

Date de contact:

-adresa de corespondență_________________________________________________

-telefon_________________

Nume_______________

Prenume________________________________

Semnătura_____________Data________________

Se completează de către Secretariatul Comisiei de atestare

Rezultatul verificărilor privind îndeplinirea condițiilor de înscriere, existența interdicțiilor și componența dosarului personal:

îndeplinește condițiile DAn NUn                  Interdicții active DAn NUu

Dosar complet DAn NUu ► Termen completare dosar DAn NUu ► Pana la data

Membru Comisie_________________

Semnătura:___Data’.___________