Hotărârea nr. 245/2019

HCL privind aprobarea propunerii de schimbare destinatiei spatii de invatamant

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unor spații de învățământ situate într-un imobil aparținând domeniului public al municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.37418/12.08.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • -  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

  • - Adresa nr. 12844/24.07.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.34691/24.07.2019;

Văzând prevederile art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (2) lit.”c”, art.286 alin.(4) și art.297 alin.(l) lit.”a” din Codul administrativ, ale art. 867 și următoarele din Codul Civil, ale Ordinului nr.5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, precum și ale H.C.L. nr. 156/2000 privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor preluate la domeniul public al Municipiului Pitești în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.30/2000;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor spații de învățământ, în suprafață totală de 411,06 mp, situate într-un imobil aparținând domeniului public al municipiului Pitești, amplasat în Str. A.D. Xenopol nr.2, din spații de învățământ aflate în administrarea Grădiniței cu program normal „Istețel” Pitești, în spații necesare înființării a 40 noi locuri de creșă, în cadrul Centrului de îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești - structură a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

(2). Datele de identificare ale spațiilor prevăzute la alin.(l) sunt cele cuprinse în anexele nr.l, nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Darea în administrare a spațiilor prevăzute la art.l se va face ulterior, prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, Grădiniței cu program normal „Istețel” Pitești, precum și Inspectoratului Școlar an Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.


ede ședință

Gh/orahe Duțulesc

Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin


Pitești,

Nr.245 din 29.08.2019

Parter

NR. CRT.

DENUMIRE SPAȚIU

SUPRAFAȚĂ EXCLUSIVĂ A CREȘEI - mp-

1

Bucătărie

22.93

2

Cameră

4.97

3

Hol

2.1

4

Wc

1.28

5

Spălător

1.25

6

Spălător

2.02

7

Wc

1.49

8

Duș

1,41

9

Vestiar

4.03

10

Hol

12.68

11

Casa scării

16.63

12

Hol

6.48

13

Hol

6.030

14

Izolare

8.230

15

Magazie

12.570

16

Wc

1.2

17

Lift

1.27

TOTAL

105.160

TOTAL SUPRAFAȚĂ DE FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ A CREȘEI - mp-

411.060

SpAtK

strada A.D. Xen^pol nr. 2, Pitești, în incinta G.P.N. >


ANEXA NR. 1         .

M tf.C.L.           /

. ISTEȚEL

Etaj 1

NR. CRT.

DENUMIRE SPAȚIU

SUPRAFAȚĂ EXCLUSIVĂ A CREȘEI - mp-

1

Magazie

4.82

2

Wc

1.31

3

Spălător

1.3

4

Călcătorie

4.97

5

Spălătorie

20

6

Casa scării

16.63

7

Hol

6.48

8

Depozit

6.04

9

Cabinet medical

9.59

10

Depozit jucării

3.05

11

Cameră grupă

68.27

12

Filtru primire

35.99

13

Cameră grupă

68.3

14

Spălătorie

9.01

15

Wc

3.73

16

Spălător

23.45

17

Duș

0.88

18

Oficiu

7.93

19

Depozit

3.38

20

Hol

9.5

21

Lift

1.27

TOTAL         305.9


A/ytAĂ Z

H-C.L..


Nr. cam.

Denumire camera

Suprafața [mp]

1

Bucătărie

22.93

2

Camera

4.97

3

Hol

2.10

4

WC

1.28

5

Spălător

1.25

6

Spălător

2.02

7

WC

1.49

8

Dus

1.41

9

Vestiar

4.03

10

Hol

12.68

11

Casascaril

16.63

12

Hol

6.48

13

Hol

6.03

14

Izolare

8.23

15

WC

1.20

16

Depozltjucarll

3.05

17

Cameragrupa

68.27

18

Filtru

35.01

19

Cameragrupa

68.30

20

Spălător

9.01

21

WC

3.73

22

Dus

1.32

23

Spălător

11.73

Suprafața utila -

293.14

24

I Lift

| 1.27

Suprafața utila =

294.41
Grădiniță cu program normal

Plan Etaj

Scara 1:100-11.67-"Istetel"


Recapitulatie Etaj


Nr. cam.

Denumire camera

Suprafața [mp]

1

Magazie

4.82

2

WC------

1.31

3

Spălător

1.30

4

Calcatorie

4.97

5

Spălătorie

20.00

6

Casascarii

16.63

7

Hol

6.48

8

Depozit

6.04

9

Cabinetmedlc

li 9.59

10

Depozltjucarii

3.05

11

Cameragrupa

68.27

12

Flltruprimire

35.99

13

Cameragrupa

68.30

14

Spălătorie

9.01

15

WC

3.73

16

23.45

17

Dus

0.88

18

Oficiu

7.93

19

Depozit

3.38

21

Hol

9.50

Suprafața utila =

304.63

20

I Uft

| 1.27

Suprafața totala =

305.90