Hotărârea nr. 244/2019

HCL privind modificarea HCL nr.332-2018


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 332/27.09.2018 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 37136/08.08.2019 al Biroului Management Resurse Umane;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

-Adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr.l3135/31.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr. 35719/31.07.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit. ”c” din Codul administrativ și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 332/27.09.2018 referitoare la aprobarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  • 1) 1 funcție publică ocupată de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Beneficii Sociale și Politici Familiale, se transformă în inspector, clasa I gradul profesional principal;

  • 2) 1 funcție publică ocupată de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară, se transformă în consilier, clasa I gradul profesional principal;

Art.II Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


TE DE ȘEDINȚĂ fie Dutulescu


Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 244 din 29.08.2019