Hotărârea nr. 243/2019

HCL privind rectificarea bugetului institutiilor finantate din venituri proprii


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și acti finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 38915/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică în sensul suplimentării cu suma de 58,16 mii lei la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

A

  • a) în sensul diminuării cu suma de 27,94 mii lei la capitolul 65.10 „învățământ11,

A                                                        A

subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 01 „învățământ secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

  • b) în sensul suplimentării cu suma de 47,50 mii lei la capitolul 65.10

A                                                 A                                                              A

„învățământ44, subcapitolul 04 „învățământ secundar”, paragraful 02 „învățământ secundar superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

  • c) în sensul suplimentării cu suma de 38,60 mii lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30 „Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 14,00 mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 24,60 mii lei.

Art.3. Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 109/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 110/2019 privind aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 16/2019 privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.l 17/2019 privind aprobarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul municipiului Pitești.


eorghe Duțulescu


Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR Andrei-Cătălin Călugării


Pitești

Nr.243 din 29.08.2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

47,50

47,50

Donații și sponsorizări

37.10

01

47,50

47,50

Cheltuieli - Total, din care:

47,50

47,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65.10

04

02

20

20.05

47,50

47,50


la Hotărârea Consiliului Local nr.


Anexa

diikfJ.Cff.2019


bugetului Liceului Tehnologic „Astra” Pitești


pe anul 2019


Rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale „Traian” Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

-27,94

-27,94

Donații și sponsorizări

37.10

01

-27,94

-27,94

Cheltuieli - Total, din care:

-27,94

-27,94

Deplasări, detașări, transferări

65.10

04

01

20

20.06

-27,94

-27,94

Rectificarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

14

14

Donații și sponsorizări

37.10

01

14

14

Cheltuieli - Total, din care:

14

14

Alte cheltuieli

67.10

03

30

20

20.30

14

14

Rectificarea bugetului Fotbal Club Argeș pe anul 2019

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasifîcația bugetară

Program 2019

din care:

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

Trim.

III

0

1

2

3

4

5

6

7

Venituri - Total, din care:

24,60

24,60

Donații și sponsorizări

37.10

01

24,60

24,60

Cheltuieli - Total, din care:

24,60

24,60

Alte cheltuieli

67.10

05

01

20

20.30

24,60

24,60