Hotărârea nr. 242/2019

HCL privind rectificarea bugetului municipiului Pitesti 2019


JUDEȚUL ARGEȘ


MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului municipiului pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 39114/2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.39024/2019, nr.39084/2019, nr.39113/2019, nr.39138/2019 și nr.39150/2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Nivelurile de venituri ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 14 mii lei la capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 97 mii lei la capitolul 48.02 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 02 „Fondul Social European (FSE)”, paragraful 01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2019 se rectifică, după cum urmează:

 • a) în sensul suplimentării cu suma de 35 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială46, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • b) în sensul suplimentării cu suma de 211 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • c) în sensul suplimentării cu suma de 40 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția mediului44, subcapitolul 50 „Alte servicii în domeniul protecției mediului”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

 • d) în sensul suplimentării cu suma de 926 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi44, subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art.3. Anexa nr.3 „Programul de investiții al municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr. 108/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexa nr.3 „Lista de dotări a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019” la H.C.L. nr.l 12/2019, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se efectuează virările de credite în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, potrivit anexei nr.3.

Art.6. Se aprobă suplimentarea cu 1.101 mii lei a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr.l08/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului municipiului Pitești pe anul 2019.

Art.7. (1) Modificările în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în anexa nr.4.

(2) Anexele nr.l-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. H.C.L. nr. 108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 12/2019 privind aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.l 13/2019 privind aprobarea bugetului Administrației Domeniului Public Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.l 18/2019 privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii de credite care beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


/ Contrasemnează pentru legalitate, | SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.242 din 29.08.2019


Hotărârea


Consiliului Local nr. 542


Anexa nr. 1

din 5*3.08.2019


PROGRAMUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI PITEȘTI PE ANUL 2019


- mii lei -

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL,

100.311

100.311

100.311

din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

10.852

10.852

10.852

 • B. LUCRĂRI NOI

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

16.547

72.912

16.547

72.912

16.547

72.912

Cap. 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, din care:

3.867

3.867

3.867

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.867

3.867

3.867

Dotări

3.867

3.867

3.867

Primăria Municipiului Pitești

3.867

3.867

3.867

3.867

3.867

12.2019

Cap. 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”, din care:

1.133

1.133

1.133

B. Lucrări noi, din care:

130

130

130

Poliția Locală a Municipiului Pitești

130

130

130

-închidere pe structură metalică scară exterioară acces mansardă

130

130

130

130

130

12.2019

Zq <■/> ...         \     '

I1:--o

1°         '7 / 5 7

w's- /

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.003

1.003

1.003

1. Dotări

973

973

973

Primăria Municipiului Pitești

910

910

910

910

910

12.2019

Poliția Locală a Municipiului Pitești

63

63

63

63

63

12.2019

2. Proiectare

30

30

30

Poliția Locală a Municipiului Pitești

30

30

30

-Documentație autorizare ISU Poliția Locală a Municipiului Pitești

30

30

30

30

30

12.2019

Cap. 65.02 „învățământ”, din care:

18.417

18.417

18.417

A. Lucrări în continuare, din care:

1.757

1.757

1.757

Primăria Municipiului Pitești

1.757

1.757

1.757

-Acoperire teren sport - Școala Gimnazială „Ion Pi Hat”

600

600

110

110

110

06.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.301

1.301

761

761

761

12.2019

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială „Nicolae Simonide”

332

332

114

114

114

12.2020

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU la Cămin Școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

313

313

262

262

262

07.2019

-Deviere rețea termică Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

330

330

330

330

330

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”

321

321

180

180

180

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

2.797

2.797

2.797

Primăria Municipiului Pitești

2.797

2.797

2.797

-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”

2.100

2.100

1.050

1.050

1.050

04.2019

-Amenajare spațiu centrală Școala Gimnazială „Traian”

162

162

127

127

127

06.2019

-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești

24.785

24.785

955

955

955

12.2021

-Racord termic cămin școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

246

246

231

231

231

06.2019

-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

1.051

1.051

12

12

12

06.2019

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

1.752

1.752

12

12

12

12.2019

-Redimensionare cabluri electrice interioare pentru spor de putere de 10 kw pentru sală de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat”

60

60

60

60

60

12.2019

-Lucrări decorative Școala Gimnazială „Alexandru Davila”

40

40

40

Caii-

40

40

12.2019

-Lucrări decorative Școala nr. 2 - structură a Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”

40

40

40

—te

ia

3—

40

40

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

260

260

260

260

260

06.2020

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

10

10

10

10

10

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

13.863

13.863

13.863

1. Proiectare

1.270

1.270

1.270

Primăria Municipiului Pitești

1.270

1.270

1.270

- Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

20

20

20

20

20

08.2019

- Racordare la energia electrică și spor de putere Sală de Sport Școala Gimnazială „Ion Pil lat”

20

20

20

20

20

08.2019

-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.750

2.750

275

275

275

12.2019

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

35

35

35

35

35

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada „Negru Vodă”

50

50

50

50

50

12.2019

-Reabilitare interioară și antifonare sală de sport Școala Gimnazială „Negru Vodă”

35

35

35

K *A S

T l \ C

Vk

35

35

12.2019

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

50

50

50

1 r-Vc

\ ■, *** \ K

££4

50

50

12.2019


Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

P^ seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reparații capitale pardoseală sală de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”

30

30

30

30

30

12.2019

-Construire gard Școala Gimnazială „Traian”

35

35

35

35

35

12.2019

-Reabilitare termică a căminului-intemat Liceul Tehnologic „Astra”

40

40

40

40

40

12.2019

-Reabilitare termică și construire acoperiș tip șarpantă Corp A Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Reabilitare termică Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

50

50

50

50

50

12.2019

-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

40

40

40

40

40

12.2019

- Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”

20

20

20

20

20

12.2019

-Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul Pitești”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Arghezi”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de educație fizică Școlară Școala Gimnazială „Adrian Păunescu”

50

50

50

Za

4* A

50

50

12.2019

-Construire gard Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

30

30

30

hr~ -

z?

7 /

W

\\

30

30

12.2019

-Reabilitare termică grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

15

15

15

w

/ *

/

15

15

12.2019Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

60

60

60

60

60

05.2019

-Documentație în vederea obținerii autorizaței ISU pentru obiectivul de investiții „Acoperire teren de sport Școala Gimnazială „Ion Pillat” ”

35

35

35

35

35

12.2019

-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile CI, C și C3 Școala Gimnazială „Matei Basarab”

30

30

30

30

30

12.2019

-Sală de educație fizică școlară Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Sală de sport Colegiul Național Liceal „Alexandru Odobescu”

50

50

50

50

50

12.2019

-Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

50

50

50

50

50

12.2019

2. Dotări

461

461

461

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

377

377

377

377

377

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”

7

7

7

7

7

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Pui de Lei”

3

3

3

3

3

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

13

13

13

'• x\ vi

13

13

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Magic”

4

4

4

4

4

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț”

4

4

4

1 \ ’

* A

4

4

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț”

7

7

7

7

7

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”

43

43

43

-d / -

/

43

43

12.2019

Grădinița cu Program Prelungit „Armonia”

3

3

3

/ < -

3

3

12.2019
Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3. Reabilitări

11.276

11.276

11.276

Primăria Municipiului Pitești

11.168

11.168

11.168

-Reabilitare și modernizare cămin școlar - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

6.336

6.336

2.769

2.769

2.769

05.2019

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești

6.128

6.128

500

500

500

06.2021

-Consolidare și reabilitare clădire - tronson I -Colegiul Național „Zinca Golescu”

5.633

5.633

155

155

155

12.2019

-Reabilitare termică și modernizare cantină Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”

4.500

4.500

4.300

4.300

4.300

12.2019

-Reabilitare termică clădire cămin Liceul Tehnologic „Dacia”

707

707

169

169

169

04.2019

-Reabilitare acoperiș corp B - Școala Gimnazială „Ion Minulescu”

301

301

275

275

275

05.2019

-Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic „Dacia”

410

410

375

375

375

06.2019

-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic "Armând Călinescu" din municipiul Pitești

29.029

29.029

1.400

1.400

1.400

12.2023

-Reabilitare instalație electrică Grădinița cu Program Prelungit „Luminișul Pădurii”

227

227

190

190

190

05.2019

-Reabilitare instalație electrică corp B - Școala Gimnazială „Matei Basarab”

488

488

451

11 l/

451

451

05.2019

-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”

1.572

1.572

12

__\ V

1 \

12

12

-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”

1.406

1.406

19

- A\1

19

19

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De Ia bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare termică Grădinița cu Program Prelungit „Albă ca Zăpada”

553

553

553

553

553

12.2019

Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

11.574

11.574

108

108

108

-Reabilitare și consolidare Colegiul Național „I.C. Brătianu”

11.574

11.574

108

108

108

12.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

856

856

856

Primăria Municipiului Pitești

856

856

856

-Reparație capitală gard teren de sport Colegiul Național „Zinca Golescu”

426

426

400

400

400

06.2019

-Reparații capitale acoperiș corp Teiuleanu - Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”

505

505

456

456

456

06.2019

Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie”, din care:

8.039

8.039

8.039

A.Lucrări în continuare, din care:

1.342

1.342

1.342

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.342

1.342

1.342

-Amenajare teren sport str. Florilor FN

665

665

665

665

665

12.2019

-Sistem de irigație și drenaj Parc Făget

228

228

228

228

228

12.2019

-Sistem de irigație automatizat Calea București

268

268

265

265

265

12.2019

-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului

184

184

184

\ll ir     Z

184

184

12.2019

B. Lucrări noi, din care:

4.142

/ Co'

4.142

4.142

Primăria Municipiului Pitești

730

730

730

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești

15.795

15.795

580

580

580

12.2022

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

21.923

21.923

100

100

100

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

9.527

9.527

50

50

50

Administrația Domeniului Public Pitești

3.042

3.042

3.042

-Modernizare locuri dejoacă pentru copii

3.042

3.042

3.042

3.042

3.042

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

370

370

370

-Reparații capitale sistem video Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2019

-Post observare salvamar plajă bazine descoperite

70

70

70

70

70

12.2019

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

200

200

200

200

200

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

2.555

2.555

2.555

1. Proiectare

1.289

1.289

1.289

Primăria Municipiului Pitești

759

759

759

-Realizare Parc Lunca Argeșului 3

493

493

493

493

493

12.2019

-Realizare Parc Lunca Argeșului 2

260

260

260

260

260

12.2019

-Crearea de sisteme de închiriat biciclete (sistem de tip bike-sharing)

2.796

2.796

3

3

3

-Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș

9.320

9.320

3

\ Kl \f

O \

3

3

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

530

1 1

1 'bJ)

530

530

-Sală Polivalentă Municipiul Pitești

6.570

6.570

310

310

310

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

P^ seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”

100

100

100

100

100

12.2019

-Modernizare locuri dejoacă Parc Lunca Argeșului

30

30

30

30

30

12.2019

-Realizare sistem irigații teren 2 și 3 Complex Sportiv „Nicolae Dobrin”

60

60

60

60

60

12.2019

-Sistem de irigații Calea Craiovei

30

30

30

30

30

12.2019

2. Dotări

1.216

1.216

1.216

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.205

1.205

1.205

1.205

1.205

12.2019

Primăria Municipiului Pitești

11

11

11

11

11

12.2019

3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

50

50

50

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

50

50

50

-Reparații capitale sistem dezumidificare - centrale tratare aer Bazin Olimpic

50

50

50

50

50

12.2019

Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială", din care:

2.988

2.988

2.988

A. Lucrări în continuare, din care:

942

942

942

Primăria Municipiului Pitești

942

942

942

-Centru Multifuncțional Comunitar

966

966

942

942

942

12.2020

B. Lucrări noi, din care:

1.500

1.500

1.500

Primăria Municipiului Pitești

1.500

1.500

1.500

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

2.285

2.285

1.500

1.500

1.500

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

546

** \ \ * -

546

546

1. Proiectare

192

192

192

Primăria Municipiului Pitești

157

Xbv4*

șTl

157

157

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

P^ seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi

157

157

157

157

157

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

35

35

35

-Reabilitare spațiu Bd. Republicii, bl. D5B, Parter

35

35

35

35

35

12.2019

2. Dotări

354

354

354

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

354

354

354

354

354

12.2019

Cap. 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, din care:

21.968

21.968

21.968

A. Lucrări în continuare, din care:

3.713

3.713

3.713

Primăria Municipiului Pitești

2.713

2.713

2.713

-Transformare cămin C3 în clădire de locuințe sociale

7.722

7.722

2.713

2.713

2.713

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

1.000

1.000

1.000

-Reparații capitale și consolidare imobil strada Victoriei nr.42 , Corp B

1.704

1.704

1.000

1.000

1.000

12.2019

B. Lucrări noi, din care:

2.334

2.334

2.334

Primăria Municipiului Pitești

1.745

1.745

1.745

-Realizare incubator de afaceri Pitești Business Hub

665

665

665

665

665

12.2020

-Consolidare stâlpi de susținere Piața Găvana

430

430

430

430

430

08.2019

-Alimentare cu energie electrică imobil locuințe sociale colective - Primăria Pitești, strada Nicolae Dobrin, numărul 20, județul Argeș

331

331

331

1

331

331

12.2019

-Alimentare cu energie electrică Piața Trivale din strada Libertății nr. 5, Pitești

178

178

178

I \ — \

178

178

12.2019

-WiFi4EU-Promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale

141

141

141

\\ * *;

7

141

141

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

589

589

589

-Extindere rețele de iluminat public

100

100

100

100

100

12.2019

-Extindere sistem de supraveghere video bloc G1, cartier Războieni, scara A și C

14

14

14

14

14

12.2019

-Amenajare spațiu bloc Gl, cartier Războieni

25

25

25

25

25

12.2019

-Realizare lucrări de instalare conductă gaze bloc ANL, Aleea Căminelor

400

400

400

400

400

12.2019

-Sistem de irigații Calea Craiovei

50

50

50

50

50

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

15.921

15.921

15.921

1. Proiectare

2.229

2.229

2.229

Primăria Municipiului Pitești

1.654

1.654

1.654

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții

50

50

50

50

50

07.2019

-Parcare supraterană zona Fortuna

50

50

50

50

50

12.2019

-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. Gl, cartier Războieni și zona bloc Coremi, B-dul Petrochimiștilor) - etapa I

145

145

145

145

145

12.2019

-Actualizare PUG

1.500

1.500

500

500

500

12.2021

-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești

466

466

466

O »<» !/•

4>\

466

466

12.2019

-Reabilitare Piața Primăriei

100

100

100

z / /

r               I

100

100

05.2019

-Strategie SMART CITY

155

155

155

!lC      .

155

155

12.2019

-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale

35

35

35

'V\

\\O

35

35

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte

surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

P^ seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Actualizare documentație pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Piața Găvana”

33

33

33

33

33

12.2019

-Studiu soluție realizare branșament electric Piața Găvana

20

20

20

20

20

12.2019

-Branșamente apă-canal și hidranți Piața Găvana

50

50

50

50

50

12.2019

-Branșament gaze Piața Găvana

50

50

50

50

50

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

575

575

575

-Parcare inteligentă zona Teatru Al. Davila

30

30

30

30

30

12.2019

-Realizare panouri informative-totem -intrări în municipiu

20

20

20

20

20

12.2019

-Eficientizare sistem iluminat public

50

50

50

50

50

12.2019

-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II)

300

300

300

300

300

12.2019

-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair

75

75

75

75

75

12.2019

-Amenajare spațiu str. Victoriei nr.55

50

50

50

50

50

12.2019

-Refacere cupolă Pasaj Sfânta Vineri

50

50

50

50

50

12.2019

2. Dotări

3.210

3.210

3.210

Primăria Municipiului Pitești

50

50

50

50

50

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

1.563

1.563

1.563

1.563

1.563

12.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

1.597

1.597

1.597

//•

1.597

1.597

12.2019

3. Reabilitări

9.262

\ 1

9.262

9.262

12.2019

Primăria Municipiului Pitești

9.262

9.262

9.262

12.2020

-Reabilitare Piața Primăriei

19.096

19.096

500

/ /

500

500

12.2020

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare Sala Mare de ședințe Primăria Municipiului Pitești

1.190

1.190

1.122

1.122

1.122

06.2019

-Reabilitare Piața Trivale

4.659

4.659

3.285

3.285

3.285

05.2019

-Reabilitare Piața Găvana

6.309

6.309

4.355

4.355

4.355

08.2019

4. Alte cheltuieli asimilate investițiilor

520

520

520

Primăria Municipiului Pitești

20

20

20

-Reparații capitale terasă, luminatoare și scurgeri pluviale Piața Găvana

1.241

1.241

20

20

20

08.2019

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

500

500

500

-Reparații capitale scări rulante Pasaj Sfânta Vineri

500

500

500

500

500

12.2019

5. Achiziții imobile

700

700

700

Primăria Municipiului Pitești

700

700

700

700

700

12.2019

Cap. 74.02 „Protecția mediului”, din care:

11.625

11.625

11.625

A. Lucrări în continuare, din care:

247

247

247

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

247

247

247

-Lucrări de reparații incinerator ecologic cadavre animale

247

247

247

//O

247

247

12.2019

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

11.378

11.378

11.378

1. Proiectare

392

392

392

Primăria Municipiului Pitești

392

392

392

-Amenajare pădure și întreținerea culturii forestiere până la realizarea stării de masiv

10

10

10

10

10

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești

120

120

102

102

102

12.2019

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu

40

40

40

40

40

06.2019

-Fondul de acțiune în domeniul energiei durabile (SEAF)

160

160

160

160

160

12.2019

-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung

40

40

40

40

40

12.2019

-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești

40

40

40

40

40

12.2019

2. Dotări

10.819

10.819

10.819

Primăria Municipiului Pitești

10.819

10.819

10.819

10.819

10.819

12.2019

3. Reabilitări

167

167

167

Primăria Municipiului Pitești

167

167

167

-Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu (Tronson 2)

577

577

167

167

167

12.2019

Cap. 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, din care:

1.785

1.785

1.785

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

1.785

1.785

1.785

1. Proiectare și execuție privind înlăturarea efectelor produse de calamități naturale

1.785

1.785

1.785

Primăria Municipiului Pitești

1.785

1.785

1.785

-Stabilizare mal de pământ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”

650

650

590

//<

) A

590

590

12.2019

-Stabilizare mal Pârâul Zamfirești

595

595

595

595

595

12.2019

-Combatere alunecări de teren strada Mioarei

600

600

600

600

600

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./

Termen

P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care:

30.489

30.489

30.489

A. Lucrări în continuare, din care:

2.851

2.851

2.851

Primăria Municipiului Pitești

679

679

679

-Amenajare strada Grigore Alexandrescu

694

694

679

679

679

06.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

2.172

2.172

2.172

-Modernizare strada Profesor Ștefan Chicoș, zona Tancodrom, municipiul Pitești

1.027

1.027

450

450

450

08.2019

-Lărgire strada Maior Șonțu și C.A Rosetti, până la intersecția cu B-dul Republicii

2.000

2.000

1.497

1.497

1.497

09.2019

-Stabilizare carosabil strada Victor Bilciurescu nr. 10

225

225

225

225

225

12.2019

B. Lucrări noi, din care:

5.644

5.644

5.644

Primăria Municipiului Pitești

4.299

4.299

4.299

-Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei

1.267

1.267

1.230

1.230

1.230

12.2019

-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești

3.039

3.039

1.455

1.455

1.455

12.2019

-Modernizare strada Petre Ispirescu

425

425

422

422

422

12.2019

-Modernizare strada George Sion

273

273

264

264

264

12.2019

-îmbrăcăminte bituminoasă strada Plopilor

359

359

347

347

347

12.2019

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Grigorești nr. 18A-18F și nr. 20

181

181

178

178

178

12.2019

-îmbrăcăminte bituminoasă drum lateral strada

Nicolae Labiș FN

206

206

203

/ //

A

203

203

12.2019

-Crearea unui sistem de managementul traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

42.168

42.168

200

■ 7 / Ax*

_

V

\\

200

200

12.2022

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Administrația Domeniului Public Pitești

1.345

1.345

1.345

-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, bulevardul Nicolae Bălcescu

550

550

550

550

550

12.2019

-Amenajarea unei alei carosabile de la bl. A2, str. Argedava spre D. Butculescu și amenajare parcare în spatele bl. A, str. Burebista, municipiul Pitești

795

795

795

795

795

06.2020

C. Alte cheltuieli de investiții, din care:

21.994

21.994

21.994

1. Proiectare

2.870

2.870

2.870

Primăria Municipiului Pitești

2.870

2.870

2.870

-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

699

699

699

699

699

12.2023

-Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești

9.320

18.667

20

20

20

-Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații)

559

798

3

3

3

-Imlementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători

39.937

35.625

171

171

171

-Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești

4.567

6.310

35

' 1

iz'     ---

35

35

-Crearea unei baze de date GIS cu informații de trafic și călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații)

233

233

5

i

£ O 8

’ //

//

5

5Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit

legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

P^ seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești

657

657

657

657

657

12.2023

-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale

90

90

90

90

90

12.2023

-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban

155

155

155

155

155

12.2022

-Infrastructura de încărcare autobuze electrice

140

140

140

140

140

12.2019

-îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești

155

155

155

155

155

12.2022

-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului

155

155

155

155

155

12.2022

-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN 73 în corn. Mărăcineni, jud. Argeș

310

310

310

310

310

12.2019

-Studii de trafic

75

75

75

75

75

12.2019

-Reabilitare B-dul I.C. Brătianu-Str. Maior Gh. Șonțu între str. Maternității și str. Târgu din Vale

100

100

100

100

100

12.2019

-Reabilitare strada Depozitelor din municipiul Pitești

100

100

100

100

100

12.2019

2. Dotări

6.488

6.488

6.488

Primăria Municipiului Pitești

3.519

3.519

3.519

3.519

3.519

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

2.969

2.969

2.969

2.969

2.969

12.2019

3. Reabilitări

12.636

12.636

12.636

Primăria Municipiului Pitești

11.784

11.784

11.784

-Reabilitare strada Banat

3.056

3.056

3.032

/

3.032

3.032

12.2019

-Reabilitare strada Barbu Ștefanescu Delavrancea

439

439

425

425

425

12.2019

-Reabilitare strada Carpenului

1.398

1.398

1.371

■—

1.371

1.371

12.2019

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii an / trimestru, numărul, data aprobării documentației de investiție)

Valoare totală

Valoare totală actualizată

Program 2019

Capacit./ Termen P.I.F.

Total

din care finanțat din :

Surse proprii

Credite interne

Credite externe

Alte surse const. potrivit legii

Total alocații buget

din care:

De la bugetul local

Pe seama transf. de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu)

1.302

1.302

1.269

1.269

1.269

12.2019

-Reabilitare B-dul Eroilor (între str. Exercițiu și B-dul Republicii)

2.140

2.140

2.122

2.122

2.122

12.2019

-Reabilitare strada Vasile Lupu

875

875

866

866

866

12.2019

-Reabilitare strada Banu Mărăcine

708

708

708

708

708

12.2019

-Reabilitare strada Trivale

2.012

2.012

1.991

1.991

1.991

12.2019

Administrația Domeniului Public Pitești

852

852

852

-Reabilitare Calea Drăgășani

3.544

3.544

852

852

852

08.2019


\ \ s V


ari a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești pe anul 2019

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Ecran (tabelă) Bazin Olimpic

buc.

1

450

2

Drujba

buc.

1

6

3

Motocoasă -Parc Lunca Argeșului

buc.

4

24

4

Arzător cu funcționare în 2 trepte gaze naturale

buc.

1

40

5

Vană gaz

buc.

1

10

6

Spații de depozitare materiale specifice activității de înot

buc.

6

71

7

Duză rotativă 5-15E

buc.

10

64

8

Stâlp wireless

buc.

10

160

9

Barcă cu vâsle

buc.

10

70

10

Panou baschet

buc.

2

170

11

Tractor Bulldog

buc.

1

140

TOTAL

1.205

Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

1

Instalație ornamentală

buc.

50

400

2

Autoutilitară cu platformă ridicătoare

buc.

2

843

3

Calculator

buc.

2

10

4

Aparat de spălat cu presiune

buc.

2

10

5

Imprimantă laser

buc.

1

15

6

Imprimantă

buc.

3

9

7

Cameră de luat vederi

buc.

2

36

8

Geantă Cameră Extra Large

buc.

2

5

9

Laptop 17 16GM RAM

buc.

3

27

10

Desktop PC 17 16 Gb RAM cu monitor Smart View

buc.

2

18

11

Stație amplificare cu mixer și boxe

buc.

2

16

Nr. crt.

Denumire mijloc fix

U.M.

Cantitate

Valoare (mii lei)

12

Kit sunet Wireless Microphone Combo

buc.

2

8

13

Echipament pentru transmisie live pe teren de oriunde Live U LU200 Kit emițător Receptor Profi HD

buc.

1

150

14

Cititor bancnote

buc.

10

50

TOTAL

1.597

Virări de credite

în cadrul bugetului municipiului Pitești pe anul 2019

Denumirea unității

Clasifica

ia bugetară

Mii lei

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Articol

Diminuări

Suplimentări

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

04

01

71.01

10

04

02

71.01

260

71.03

500

total

500

270

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20.03

40

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

71.01

650

71.03

50

total

740

Primăria Municipiului Pitești

70.02

50

71.03

500

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

70.02

50

71.01

30

fota/

500

30

Administrația Domeniului Public Pitești

84.02

03

03

20.02

40

40

TOTAL

1.040

1.040

Modificarea bugetelor ordonatorilor de credite pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

65.02

04

01

71

71.01

10

02

71

71.01

260

71.03

-500

Total

-230

70.02

50

71

71.01

141

71.03

-500

Total

-359

74.02

50

71

71.01

40

Total

40

84.02

03

03

71

71.01

200

71.03

282

Total

482

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești

68.02

50

50

71

71.03

35

Total

35

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești

67.02

05

03

71

71.01

650

71.03

50

Total

700

70.02

50

71

71.01

100

Total

100

Administrația Domeniului Public Pitești

67.02

05

03

20

20.03

40

84.02

03

03

20

20.02

-40

71

71.03

444

Total

444