Hotărârea nr. 241/2019

HCL privind transmiterea din administrarea SPEP in administrarea DAS a unui bun imobil bdul Republicii bl D5B


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești a unui imobil, situat în Pitești, b-dul Republicii, bl.D5B, parter, jud.Argeș

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.34499/23.07.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 34738/2019, nr.34739 /2019, nr. 34740/2019, nr.34741/2019;

-Adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești nr.8570/24.05.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.25670/31.05.2019;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr.10238/01.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31280/03.07.2019.

Văzând prevederile art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin.(l) litera a), ale art.298 și următoarele din Codul Administrativ,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Se însușește inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Pitești, pentru imobilul în suprafață de 402,73 mp situat în Pitești, b-dul Republicii nr.H7B, bl.D5B, Parter, jud.Argeș, cu valoarea de inventar 1094000 lei, ale cărui date de identificare sunt cele înscrise în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilului care face obiectul prezentei hotărâri, se face prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.4. Se transmite din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, imobilul-spațiu în suprafață de 402,73 mp situat în Pitești, b-dul

Republicii nr.ll7B, bl.D5B, Parter, jud.Argeș, cu destinația de sediu al acesteia din urmă.

Art.5.(l).Transmiterea imobilului-spațiu prevăzut la art.l se face prin protocol de predare-primire, încheiat în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, prin grija Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, între acesta și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

  • (2) .Asigurarea pazei, protecției și conservarea bunului, precum și suportarea cheltuielilor pentru funcționarea imobilului-spațiu dat în administrare, revin titularului dreptului de administrare.

  • (3) .Titularul dreptului de administrare are dreptul de a efectua lucrări de investiții asupra bunului, cu respectarea legislației în materia achizițiilor publice și obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale bunului.

  • (4) .încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (gaze, apă, energie electrică, etc) se vor face de către titularul dreptului de administrare.

  • (5) .Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiului dat în administrare, revine titularului dreptului de administrare.

  • (6) .Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară a imobilului, de către titularul acestui drept.

Art.6. Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Economice de către Secretarul Municipiului Pitești.

H.C.L. nr.355/28.09.2017 privind transmiterea din administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, a unor spații situate în Piața Smârdan își încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri.


RfȘlDlNTȚzDE ȘEDINȚĂ

osiescuContrasemnează pentru legalitate, SECRETAR Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.241 din 24.07.2019

RELEVEU

Scara 1:100

Nr. cadastral ai terenului

Suprafața

Adresa Imobilului [                                               |

402.73

Mun. Pitești, B-dul Republicii nr. 117B, Bl. D5B, Parter, Jud. Argeș]

Cartea Fundara colectiva nr

UAT

Pitești, Jud Argeș

Cod unitate indlvlduala(U)

CF individuala

,Nr. cam.

Denumire camera

Suprafața

[mp]

1

Sala 1

25.72

2

Sala 2

91.93

3

Camera 1

8.79

4

Camera 2

17.18

5

Sala 3

33.39

6

Camera 3

18.11

7

Camera 4

22.98

8

Camera 5

15.25

9

Grup sanitar 1

3.08

10

Camera 6

25.54

11

Grup sanitar 2

1.85

12

WC

1.52

13

WC

1.63

14

Camera 7

6.92

ÎS

Camera 8

23.40

16

Hoî 1

42.14

17

Grup sanitar 3

2.70

18

WC

1.35

19

WC

1.35

20

WC

1.25

21

WC

1.25

22

Hol 2

18.06

23

Camera 9

9.05

24

Camera 10

10.35

25

Camera 11

17.94

Suprafața utila =

402.73

Suprafața totala

402.73

Data :Exet

Ing. N


Recepționat