Hotărârea nr. 240/2019

HCL privind modificarea bugetului mun.Pitesti pe anul 2019


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr.108/2019, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de dl consilier local Zidaru Laurențiu-Marian, Viceprimar al Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.34334/2019 al Direcției Economice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 34738/2019, nr.34739 /2019, nr. 34740/2019, nr.34741/2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin.(4) lit. „a” din Codul administrativ;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. „a” din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se repartizează suma de 1.960 mii lei din fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului Pitești pe anul 2019 - aprobat prin H.C.L. nr.108/2019, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie11, subcapitolul 05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.2. Modificările în volumul și structura bugetului Primăriei Municipiului Pitești pe anul 2019 - aprobat prin H.C.L. nr.108/2019, cu modificările și completările ulterioare, se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. H.C.L. nr.108/2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Se tarul Muîji^ipiului Pitești.


DE ȘEDINȚĂPitești,

Nr.240din 24.07.2019

Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr^/fQ din^ Q-X 2019

Modificarea bugetului Primăriei municipiului Pitești pe anul 2019

Denumirea unității

Clasificația bugetară

Valoarea modificării (mii lei)

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Titlu

Articol

0

1

2

3

4

5

6

Primăria Municipiului Pitești

54.02

05

50

50.04

-1.960

67.02

05

01

20

20.30

1.960

Total

0