Hotărârea nr. 24/2019

HCL implementarea unor obligatii referitoare la deseurile abandonate

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind implementarea unor obligații legale referitoare la gestionarea deșeurilor abandonate, cu producător/deținător necunoscut, în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 4119/28.01.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.4765/2019, nr. 4766/2019, nr. 4767/2019, nr. 4768/2019, nr. 4770/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin.(2) lit.”d” și alin.(6) lit.”a” pct. 14 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin.(5) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 alin. (1), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 32/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Pitești cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubritate “SERVSAL”, ale Contractului de concesiune pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș-zona Pitești Nord, nr. 068/15.03.2012, precum și ale Contractului de concesiune pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș-zona Pitești Sud, nr. 086/10.05.2012;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l(l) în conformitate cu principiul "poluatorul plătește", costurile operațiunilor de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și a deșeurilor biodegradabile se suportă de către producătorul de deșeuri sau, după caz, de deținătorul actual ori anterior al deșeurilor.

  • (2) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări și deșeurile biodegradabile se colectează prin grija producătorului/deținătorului și sunt transportate la depozitul județean Albota de către operatorul de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii încheiat de producătorul/deținătorul deșeurilor cu operatorul serviciului de salubrizare licențiat care desfășoară activitate de salubrizare în municipiul Pitești.

  • (3) Programul de colectare a deșeurilor, condițiile tehniceHSeîeȚmanciare vor fi

aduse la cunoștință publică de către operatorul serviciului de salujjfizare,       \

era

-- -      -«™ h

desemnați contractual de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară \SERVSAL serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a muni^pibtat:Ri^șfisă colecteze deșeurile abandonate.


Art.2 (1) Operatorii licențiați pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor, cu excepția deșeurilor per^uîcjia^e cu Jre^m special, ’^Să realizeze l, ai? obligația

  • (2) în cazul în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, precum și cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administrației publice locale.

  • (3) După identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, acesta este obligat să suporte cheltuielile prevăzute la alin. (2) și cheltuielile legate de acțiunile întreprinse pentru identificarea producătorului/deținătorului de deșeuri, precum și sancțiunile contravenționale.

  • (4) Sumele necesare efectuării plăților prevăzute la alin.(2) se vor prevedea în bugetul local al Municipiului Pitești.

Art.3 în toate cazurile în care producătorul/deținătorul de deșeuri este necunoscut, Poliția Locală a Municipiului Pitești va întreprinde măsuri specifice în vederea identificării acestuia și aplicării sancțiunii contravenționale, alocând în acest scop toate resursele umane, materiale si tehnice necesare.

Art.4 în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Primarul Municipiului Pitești va aproba, prin Dispoziție, Regulamentul privind selectarea, ridicarea, confirmarea și facturarea deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări și deșeurilor biodegradabile, precum și Regulamentul de identificare a producătorului/deținătorului de deșeuri.

Art.5 Drepturile și obligațiile operatorilor care prestează serviciul de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, prevăzute în prezenta hotărâre, nu se substituie drepturilor și obligațiilor prevăzute în Contractul de concesiune pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș-zona Pitești Nord, nr. 068/15.03.2012, respectiv în Contractul de concesiune pentru serviciile de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din Județul Argeș-zona Pitești Sud, nr. 086/10.05.2012.

Art.6 S.C. Salubritate 2000 S.A., S.C. Salubris S.A., Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Tehnică și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 24 din 31.01.2019