Hotărârea nr. 239/2019

HCL cotizatia anuala de membru a mun.Pitesti la Asociatia Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Arges

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind cotizația anuală de membru a Municipiului Pitești la „Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere :

Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre initiat de domnul consilier local Laurențiu Marian Zidaru, Viceprimar al Municipiului Pitești;

Raportul nr.34157/22.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 34738/2019, nr.34739 /2019, nr. 34740/2019, nr.34741 /2019;

Hotărârea Adunării Generale a „Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, nr.2/04.07.2019, privind aprobarea cotizației anuale de către membrii „Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, începând cu luna iulie 2019, transmisă prin adresa nr. 10/05.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.33295/16.07.2019;

încheierea de Ședință din data de 13 iunie 2019, pronunțată de Judecătoria Pitești, în Dosarul nr.8787/280/PJ/2019;

Văzând prevederile art.84 alin.(5), art.87 alin.(5) și art.129 alin.(l) și alin.(4) lit.a) din Codul administrativ, ale OG. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.71 alin.(2) lit.d) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Cotizația de membru a Municipiului Pitești la „Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” este în cuantum de 1.960.000 lei, pentru anul 2019.

Art.2. Cotizația va fi utilizată conform Statutului „Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, persoană juridică constituită în condițiile OG nr.26/2000, potrivit încheierii de Ședință din data de 13 iunie 2019, pronunțată de Judecătoria Pitești, în Dosarul nr.8787/280/PJ/2019.

Art.3. „Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția EconomicăTvor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


INȚÂ

Contrasemnează pentru legalitate,

SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.239 din 24.07.2019