Hotărârea nr. 238/2019

HCL modificarea HCL 340-2018 acordare mandate in AGA Apa Canal si Salubritate


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr.340/27.09.2018 referitoare la acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere :

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 33176/15.07.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33279/2019, nr.33280/2019, nr.33281/2019, nr.33282/2019 și nr.33283/2019,

  • - Adresa comună a S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., nr.5261/04.07.2019, respectiv nr.488/04.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31868/05.07.2019;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Apă Canal 2000 S.A., nr.74/25.06.2019, cu privire la avizarea raportului referitor la schimbul de terenuri dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A., nr. 12/27.06.2019, cu privire la schimbul de terenuri dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești;

  • - Extras Raport de evaluare nr. 196/23.07.2018;

-Nota de evaluare nr.287/24.06.2019 pentru actualizarea Raportului de evaluare nr. 196/23.07.2018;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Se modifică și se completează art.l alin.(3) din H.C.L. nr.340/27.09.2018 privind acordarea unor mandate reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunările generale ale acționarilor S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.Â. după cum urmează:

”Art.l.(3). Măsura prevăzută la alin.(l) și alin.(2) privește un schimb de imobile dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., respectiv: „Teren intravilan și construcții situate în zona str. Obor (str. Abatorului nr. 4A conform Extras Carte Funciară), Pitești, județul Argeș”, cu „Teren intravilan situat în str. Dârzu nr.12 C (str. Caporal Dogaru conform Extras Carte Funciară), Pitești, județul Argeș”, în condițiile Notei de evaluare nr.287/24.06.2019 pentru actualizarea Raportului de evaluare nr. 196/23.07.2018.”

Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.340/2018 sunt și rămân valabile.

Art.IIL Domnul consilier Gentea Cristian, domnul consilier Matei Ion, domnul consilier Bănică Iuliu-Radu și domnul consilier Preda Marin, S.C. Apă Canal 2000 S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A., Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și


Direcției Economice, de către Secretarul IAO 7 W \

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cătălm/Oistescu


Pitești,

Nr.238 din 18.07.2019Contrasemnează pentru legalitate, SE

Andrei-*         îlugăru