Hotărârea nr. 237/2019

HCL realizare obiectiv Strapungere din str Depozitelor peste A1


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii acordului de participare la promovarea și realizarea obiectivului de investiții "Străpungere din Strada Depozitelor (Municipiul Pitești) peste Autostrada Al (cu nod rutier nou), la DN73 în comuna Mărăcineni, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 32795/11.07.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33279/2019, nr.33280/2019, nr.33281/2019, nr.33282/2019 și nr.33283/2019,

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.75 alin.(l) lit. c), ale art.89 alin.(8) și ale art.129 alin.(9), lit. a) din Codul Administrativ;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă încheierea acordului de participare la promovarea și realizarea


obiectivului de investiții "Străpungere din Strada Depozitelor (Municipiul Pitești) peste Autostrada Al


(cu nod rutier nou), la DN73 în comuna Mărăcineni, județul Argeș”.

  • (2) . Acordul de participare se încheie cu: Județul Argeș cu sediul în Pitești, Piața Vasile Milea nr.l, județul Argeș, Orașul Mioveni cu sediul în Mioveni, B-dul. Dacia nr.l, județul Argeș, Comuna Mărăcineni cu sediul în Mărăcineni, județul Argeș și Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni, cu sediul în comuna Mărăcineni, str. Mărului nr.402, județul Argeș, în vederea realizării în cooperare a obiectivului de investiții prevăzut la alin.(l).

  • (3) . De comun acord entitățile prevăzute la alin.(2), denumite în continuare parteneri, convin asupra alocării de fonduri de la bugetele unităților administrativ teritoriale și respectiv bugetul de stat, potrivit acordului încheiat.

  • (4) . Proiectul acordului de participare, prevăzut la alin.(l) se întocmește de comun acord de către parteneri.

Art.2. Se împuternicește domnul Constantin Cornel Ionică, Primarul Municipiului Pitești să semneze în numele și pentru municipiul Pitești acordul întocmit conform Art.l.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Tehnică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora precum și Consiliului Județean Argeș, Primăriei Orașului Mioveni, Primăriei Comunei Mărăcineni și Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești - Mărăcineni, de către Secretarul Municipiului Pitești.


La data adoptării prezentei hotă                            8 își încetează aplicabilitatea.PREȘEDINTE »E ȘEDÎNȚĂ, I (WălmJ2»stesCy \\


PREȘE


Contrasemnează pentru legalitate,


SECRETAR


Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.237 din 18.07.2019