Hotărârea nr. 235/2019

HCL predarea obiectivului sala sport liceul Viitorul


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip


HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în "Construire Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”, str. Nicolae Dobrin, nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș"

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.32729/11.07.2019 ai Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33279/2019, nr.33280/2019, nr.33281/2019, nr.33282/2019 și nr.33283/2019,

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit. c) din Codul Administrativ, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Pitești strada Nicolae Dobrin nr.20, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, în suprafață de 2.450 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 101061, nr. topo 101061, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții "Construire Sală de Sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”, str. Nicolae Dobrin, nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș".

Art.2. Amplasamentul prevăzut la alin.(l) este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.).

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică și..........Locală, Juridic Contencios vor aduce

la îndeplinire dispozițiile prezentei 1                                acestora, precum și „C.N.I. S.A.” decătre Secretarul Municipiului Pitești

Contrasemnează pentru legalitate, SECRETAR

Călugăru

Pitești,

Nr.235 din 18.07.2019