Hotărârea nr. 233/2019

HCL insusire inventar bun din domeniul public


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru însușirea inventarului unui bun aparținând domeniului public al municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.32533/10.07.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Văzând prevederile art.608 din Codul Administrativ;

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește inventarul bunului aparținând domeniului public al municipiului Pitești, pentru imobilul-construcție C4, în suprafață de 124 mp., situat în Pitești, str. Obor nr.3, ale cărui date de identificare sunt cele înscrise în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se modifică inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 194/02.09.1999, cu modificările și completările ulterioare, cu influențele ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3. înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară asupra imobilului-construcție, care face obiectul prezentei hotărâri, se face prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.4. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr.233 din 18.07.2019


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

98724

36238 mp

Mun. Pitești, Cartier Tudor Vladimirescu , Str. Obor, Nr.3, ADP, Jud. Argeș372700                            1372800