Hotărârea nr. 232/2019

HCL aprobare dezmembrare imobil teren str. Obor nr.3

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea dezmembrării unui imobil - teren situat în Municipiul Pitești, strada Obor nr.3

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.32488/10.07.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33274/2019, nr.33275/2019, nr.33276/2019, nr.33277/2019 și nr.33278/2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(2) litera c) din Codul Administrativ și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren în suprafață de 36238 mp., cu nr. cadastral 98724, înscris în cartea funciară nr.98724, după cum urmează: anexele nr.l, nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta.

  • a) Lotul n.r.1 - în suprafață de 425 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 35813 mp.;

(2). Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în


Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Administrației Domeniului Public Pitești, de către Secretarul Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate,


SI      AR,

Andrei-(      Călugăru

Pitești,

Nr.232 din 18.07.2019


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului    |

98724

36238 mp

Mun. Pitești, Cartier Tudor Vladimirescu , Str. Obor, Nr.3, ADP, lud. Argeș

Cartea funciara


lCc;S = 35813mp

LOT 2


lCc;S=425mp

LOT 1


Situația actuala (inainte de dezlipire)

ci

C2

Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr.

Suprafața Categ. de

Descrierea

Nr.

Suprafața Categ. de

Descrierea

cad.

(mp) folosința

imobilului

cad.

(mp)    folosința

imobilului

425       lCc

LOT 1, Curti-Constructii

98724

36238     lCc      Curti-Constructii

35813     lCc

LOT 2, Curti-Constructii

Total

36238

36238


372700                                                      372800


Plan de amplasament si delimitare a imobilului       ~

scara 1:500                         X 67Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

425 mp

Mun. Pitești, Cartier Tudor Vladimirescu , Str. Obor, Nr.3, ADP, Jud. Argeș

Cartea funciara

UAT

MUN. PITEȘTI - intravilan

491000

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Cc

425

Teren neimprejmuit intre pct(2-4), in rest imprejmuit cu gard

TOTAL

425

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CA

124

S.constr.desf. = 124 mp,Anexa (Garaj) ,parter, FARA ACTE

C2

CA

16

S.constr.desf. = 16 mp, Anexa, parter, FARA ACTE

C3

CA

10

S.constr.desf. = 10 mp, Anexa, parter, FARA ACTE

TOTAL        |    150

Suprafața masurata =425 mp

Suprafața din act = 425 mp

Inspector

Executant: (ng. Negoita iNicolae

Co corectiti core


a teren, cadastrale si din teren


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată °i atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila BCP1

i:10.07.2019


Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1: 1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului                             | Mun- P'testi    1

35813 mp

Cart. Tudor Vladlmlrescu, Str. Obor nr. 3, ADP , Jucf Argeș    |


Cartea funciara


| UAT PITEȘTI, intravilan


CAD 96007


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Cc

35163

Teren neimprejmuit intre pct (83-86). in rest

TOTAL

35183

împrejmuit cu gard

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod con str

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

CI

CAS

461

S.desf. constr =461. Sediu administrativ, parter

C2

CA

189

S.desf. constr. = 189. Anexa, parter, FARA ACTE

C3

CA

10

S.desf. constr. = 10, Anexa, parter, fara ACTE

C4

CA

105

S.desf. constr. = 105, Depozit, parter. FARA ACTE

CS

CA

167

S.desf. constr. = 167, Șopron, parter, FARA ACTE

C6

CA

86

S.desf. constr. =86, Magazie, parter, FARA ACTE

C7

CA

367

S.desf. constr. = 367, Magazie, parter. FARA ACTE

CB

CA

131

S.desf. constr. = 131, Magazie, parter, fara ACTE

TOTAL          |  1516


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrau ”i atnbuirea numdrului cadastral


lCc;S = 35813mp